W jednym miejscu i czasie
6 gru 2016 14:43

Międzynarodowe Targi Maszyn, Materiałów i Usług Poligraficznych POLIGRAFIA to targi o wieloletniej tradycji. Tegorocznej 18. edycji towarzyszš Międzynarodowe Targi Telekomunikacji, Technologii Informatycznych i Elektroniki INFOSYSTEM, Międzynarodowe Targi Materiałów i Usług Reklamowych EURO-REKLAMA i po raz pierwszy Targi Produktów i Usług Fotograficznych EUROFOTO. Komplementarnoœć ofert wystawców wymienionych targów z pewnoœciš przycišgnie rzeszę osób zawodowo zwišzanych z branżš poligraficznš, informatycznš, reklamowš oraz fotograficznš. Wystawcy z całego œwiata ăKraina DrukuÓ Đ pod takim hasłem będš przebiegać targi POLIGRAFIA 2003. Tradycyjnie znaczšcš częœć ekspozycji zajmš dostawcy maszyn i urzšdzeń do druku. Zaprezentowane zostanš urzšdzenia drukujšce wiodšcych œwiatowych producentów maszyn, m.in.: Heidelberg, Adast, KBA i Ryobi. Równie bogato zapowiada się ekspozycja maszyn i urzšdzeń do obróbki po druku Đ postpress. Do Poznania przyjadš takie firmy, jak np.: MŸller Martini, Ferag, Norma System, Avargraf i Introma. Z firm reprezentujšcych sprzęt prepress oraz kompleksowe zaopatrzenie przemysłu poligraficznego zobaczymy m.in.: Scorpio, Grafikusa, Agfę, Mercor Graphics, Reprograf. Targi poligraficzne przycišgajš do Poznania rzeszę wystawców z Polski i z całego œwiata. Swojš ofertę przedstawi ponad 300 firm. Jakoœć w poligrafii Đ jeden cel, różne drogi i interpretacje Myœlš przewodniš konferencji zorganizowanej z inicjatywy Polskiej Izby Druku i Międzynarodowych Targów Poznańskich jest stworzenie warunków właœciwego przygotowania się branży poligraficznej do funkcjonowania w strukturach Unii Europejskiej. Konferencja ma charakter dwudniowego spotkania. Pierwszy dzień to prezentacja referatów autorskich, drugi natomiast upłynie pod hasłem seminarium. Swoje wystšpienia zaplanowali m.in. przedstawiciele następujšcych firm: Heidelberg Polska, Reprograf, Agfa, Ankovo, MŸller Martini, Sun Chemical, Deva-Print oraz Mercator Poligrafia. Organizatorzy przewidujš udział około 250 osób reprezentujšcych œrodowisko zawodowe, do którego adresowana jest tematyka konferencji Đ poligrafów i wydawców Đ oraz wszystkich tych instytucji, firm i osób, które zwišzane sš z poligrafiš (pełny program konferencji na s. 25). Forum Etykietowe 2003 Jednym z wydarzeń towarzyszšcych tegorocznym targom POLIGRAFIA w Poznaniu będzie Forum Etykietowe organizowane wspólnie przez firmy Akzo Nobel Inks Polska, Avery Dennison Polska i Heidelberg Polska przy współpracy Międzynarodowych Targów Poznańskich i Poligrafiki. Spotkanie pt. ăPerspektywy rozwoju rynku i technologii zwišzanych z produkcjš etykiet i opakowań na maszynach wšskowstęgowychÓ odbędzie się w pierwszym dniu targów, 8 kwietnia o godz. 11.00 w sali A (II piętro) w pawilonie nr 28. Impreza będzie miała charakter zamknięty (wstęp tylko za zaproszeniami) i weŸmie w niej udział ponad 100 osób. Spotkanie, które poprowadzš przedstawiciele redakcji Poligrafiki, będzie miało formę zbliżonš do dyskusji klubowej. Opakowania a marka produktu Czym jest opakowanie dla produktu? Jakš powinno spełniać funkcję? Jak dostosować opakowanie do jakoœci produktu? W jaki sposób wykorzystać opakowanie w budowaniu emocjonalnej relacji z klientem? Warsztaty ăPAKOSFERA Đ precyzyjne pozycjonowanie marki, opakowanie jako narzędzieÓ oraz ăPapierowa sfera, papier i inne media na rynku poligraficznym i reklamowymÓ będš Ÿródłem dodatkowej wiedzy i odpowiedziš na wiele pytań oraz wštpliwoœci. Organizator: miesięcznik ăŒwiat DrukuÓ i Międzynarodowe Targi Poznańskie. Warsztatom przez cały czas trwania targów towarzyszyć będzie wystawa ăPakosferaÓ, w ramach której prezentowane będš projekty opakowań wykonanych przez Studio DN Design Group. ăGrafika-kultura-wiedza fenomen człowieka XXI wiekuÓ Đ Konferencja Naukowo-Techniczna POLICON 2003 XXII konferencja POLICON to cykl referatów poœwięconych sytuacji branży poligraficznej w obliczu wejœcia Polski do Unii Europejskiej. Podczas trwania konferencji zostanš wygłoszone następujšce wykłady: Ľ ăPoligrafia europejska i miejsce poligrafii polskiej po zjednoczeniuÓ. Ľ ăMarka firmyÓ. Program konferencji obejmuje również wystšpienia na tematy zwišzane z technikš poligraficznš: Ľ ăWybrane zagadnienia z techniki poligraficzno-wydawniczej, zdalne sterowanie procesem technologicznymÓ. Ľ ăProjektowanie ksišżki na przykładzie ksišżki naukowejÓ. Organizatorami konferencji sš Korporacja Poligrafów Poznańskich SIMP, ăPrint & PublishingÓ, Zarzšd Oddziału Poznańskiego SIMP oraz Międzynarodowe Targi Poznańskie. POLICON odbędzie się w dniach 6-8 kwietnia w Pałacu Sułkowskich w Rydzynie. Szósta edycja turnieju drukarń ăZłota CzcionkaÓ W cišgu ostatnich lat organizowany przez redakcję miesięcznika ăDigitÓ Turniej Drukarń o ăZłotš CzcionkęÓ stał się bez wštpienia ważnym wydarzeniem w branży poligraficznej. Celem Turnieju jest wyłonienie firm wykonujšcych usługi poligraficzne o najwyższej jakoœci i precyzji druku, dla których oferowanie konkurencyjnych usług ma istotny wpływ na osišgnięcie wiodšcej pozycji na rynku i zadowolenia klienta. Prace konkursowe poddane zostanš ocenie jury oraz publicznoœci odwiedzajšcej targi POLIGRAFIA 2003. W poprzednich edycjach Turnieju wzięły udział 44 drukarnie. Rozstrzygnięcie konkursu nastšpi 9 kwietnia o godz. 16.00 (paw. 9, st. 26). Złoty Medal MTP i ăAcanthus AureusÓ Podczas targów POLIGRAFIA 2003 rozstrzygnięty zostanie konkurs o Złoty Medal. Spoœród wyrobów zgłoszonych do konkursu i prezentowanych podczas targów medalami uhonorowane zostanš najlepsze produkty charakteryzujšce się nowoczesnymi rozwišzaniami technologicznymi i prezentujšce wysoki poziom jakoœci. Stoiska najlepiej zaprojektowane i przygotowane do realizacji strategii marketingowej firmy zostanš wyróżnione medalem ăAcanthus AureusÓ. Celem konkursu jest wskazanie najlepszych rozwišzań architektonicznych i graficznych sprzyjajšcych bezpoœredniej komunikacji z klientem oraz pozytywnemu postrzeganiu wizerunku firmy. Nagrody otrzymajš wystawcy (medale), projektanci (dyplomy) i wykonawcy (certyfikaty za realizację). Pozostałe wydarzenia Ľ Prezentacja ăTechnologii sitodrukuÓ, patronat: Stowarzyszenie Sitodrukarzy Polskich. Ľ Warsztaty ăPrint ShowÓ zorganizowane przez wydawnictwo Print & Publishing. Ľ Wręczenie Złotych Gryfów przez Polskš Izbę Druku. Ľ Wręczenie Złotych Medali oraz medali w konkursie ăAcanthus AureusÓ, a także Złotych Gryfów Polskiej Izby Druku odbędzie się w czasie wieczoru dla wystawców targów POLIGRAFIA 2003, 9 kwietnia o godz. 17.30 w paw. 11 ăPod IglicšÓ (wstęp za zaproszeniami). Opracowano na podstawie materiałów MTP

error: Kopiowanie zabronione!
cript>