W sieciÉ
6 gru 2016 14:43

Sieć, system to ostatnio słowa bardzo modne. Zapewne za sprawš filmów braci WachowskichÉ O ăMatriksieÓ piszš wszystkie gazety. Nie odchodzšc od tej tendencji, przynajmniej w zakresie terminologii, w tym artykule również będzie mowa o systemie i o sieci. SpokojnieÉ To, o czym napiszemy, nie jest pułapkš, nie stanowi zagrożenia, nie zasłania prawdy, aczkolwiek wcišga, działa jak magnes na tych, którzy już raz spróbowali... A wejœcie jest proste. Nie potrzeba życiowej decyzji Đ czerwona czy niebieska pigułka (przypomnę: taki wybór ma Neo, bohater filmu, który musi zdecydować, czy pozostać w systemie, czy z niego wyjœć i poznać prawdę). Wystarczy zarejestrować się na stronach internetowych www.fototype.com.pl i przesłać swoje pliki do jednego z oddziałów firmy. Sieć naœwietlarni CtP, jakš buduje od niemal roku Zenon Niedbalski Đ właœciciel firmy Fototype, funkcjonujšcej na rynku już prawie 15 lat, jest zjawiskiem zupełnie nowym w polskiej poligrafii. Technologia CtP, pomimo pozytywnych cech, wzbudza wcišż jeszcze (choć może mniejsze niż przed laty) emocje, a opinie na jej temat sš podzielone. W tej sytuacji decyzja o uruchomieniu sieci naœwietlarni œwiadczšcych usługi outsourcingowe może wydawać się pomysłem bardzo ryzykownym. Jednak wbrew wszelkim opiniom właœciciel firmy twierdzi, że to się opłacaÉ W paŸdzierniku ubiegłego roku miało miejsce uroczyste otwarcie jednego z trzech oddziałów warszawskiej firmy Fototype w Krakowie, podczas którego zaprezentowano pierwszš w Polsce naœwietlarkę CtP Agfa Xcalibur 45. Taka sama naœwietlarka pracuje w kolejnym oddziale firmy Đ w Gdańsku oraz w centrali Đ w Warszawie. Kolejna już wkrótce rozpocznie pracę na wschodzie Polski. Usługowe naœwietlanie płyt Đ mówi Zenon Niedbalski Đ nie jest usługš łatwš, chociażby dlatego, że do każdej maszyny drukujšcej potrzebny jest inny format płyt. Zatem naœwietlarnia, która chce współpracować z wieloma drukarniami, musi dysponować kilkudziesięcioma formatami płyt. Poza tym musi zapewnić klientowi pełna obsługę logistycznš. Ponieważ sš to poczštki tego rodzaju usług w Polsce, to Đ jak twierdzi Zenon Niedbalski Đ współpraca z drukarniami nie jest łatwa. Nie odkryły one jeszcze, na czym tak naprawdę polegajš zalety tej usługi. CtP skraca proces technologiczny przygotowywania prac do druku, widocznie podnosi jakoœć, ogranicza możliwoœć popełnienia błędu przez człowieka (np. w procesie montażu), czyste płyty wykonywane w tej technologii nie wymagajš korekty przed drukowaniem, technologia ta pozwala również na szybkie ustawienie kolorystyczne maszyny drukujšcej, a co za tym idzie Đ ograniczenie iloœci makulatury. Ale CtP to również wysokie koszty inwestycyjne, technologia zupełnie różna od procesu tradycyjnego wymagajšca innych umiejętnoœci personelu, w zwišzku z tym nie każdš drukarnię stać na zakup tej technologii i nie każda jest do niej przygotowana. Z myœlš o takich właœnie zakładach powstajš usługowe naœwietlarnie, których jest już w Polsce kilkanaœcie. Wštpliwoœci dotyczšcych CtP jest jeszcze kilka, ale, jak twierdzi Zenon Niedbalski, dla tych, którzy raz spróbowali i skorzystali z jej zalet, nie sš one istotne. Drukarnie Đ mówi Đ które skorzystały z dobrodziejstw tej technologii, akceptujš pewne niedogodnoœci, widzšc ogromne korzyœci ze stosowania płyt cyfrowych. Jak wspomnieliœmy, pierwszy oddział CtP firmy Fototype powstał w Krakowie. Œwiadomoœć tamtejszych drukarzy, jeœli chodzi o wykorzystanie nowych technologii, jest bardzo duża Đ mówi właœciciel firmy. Đ Poza tym ich drukarnie sš przygotowane do pracy z plikami elektronicznymi Đ 90% drukarń ma sztywne łšcza i w codziennej pracy posługuje się Internetem, co jest niezmiernie ważne przy działalnoœci takiej jak nasza. Praca marketingowa uœwiadamiajšca drukarzom zalety CtP nie wszędzie jest taka łatwa jak w Krakowie, ale, jak twierdzi właœciciel firmy: Wszystko przed nami. Drukarze widzš zalety CtP, wiedzš, że technologia ta poprawia jakoœć drukowania i przynosi zyski, ale oczekujš tego zysku przede wszystkim na cenie płyty i wymuszajš na nas obniżenie cen usług. My niestety nie możemy pracować poniżej kosztów. Chcemy im przypomnieć, że drukarnia zyskuje głównie na czasie przyrzšdu maszyny, zmniejszeniu iloœci makulatury oraz na eliminacji błędów ludzkich, które powstajš podczas drukowania w tradycyjnej technologii. Wykorzystujšc tę technologię drukarnia oszczędza czas przeznaczony na produkcję, może zlikwidować np. trzeciš zmianę lub przyjšć znacznie więcej zleceń, bo wykonuje je zdecydowanie szybciej. Z dobrodziejstw tej technologii mogš korzystać wszystkie drukarnie, nawet małe zakłady wyposażone w maszyny 1-kolorowe, które, jak mówi właœciciel Fototype, sš z niej bardzo zadowolone. Rok trwały przygotowania do otwarcia drugiego z oddziałów firmy, w Gdańsku. Tu działalnoœć opiera się na nieco innych zasadach. Zenon Niedbalski ma tu wspólnika Đ Marcina Kunickiego, ale naœwietlarnia funkcjonuje pod szyldem Fototype. Gdański rynek Đ mówi nasz rozmówca Đ jest nieco inny od warszawskiego czy krakowskiego. Tam pracujš przede wszystkim duże drukarnie. Wbrew obiegowym opiniom, że drukuje się przede wszystkim w Warszawie, okazuje się, że tak naprawdę to Warszawa zleca największy procent produkcji poligraficznej, ale w rzeczywistoœci drukowanie odbywa się poza jej granicami. Stšd mój pomysł na sieć naœwietlarni w całej Polsce. Warszawa w tej sieci stanowi centralę. To tu pracujš operatorzy przetwarzajšcy pliki, które sš następnie naœwietlane tam, gdzie akurat można to zrobić. Jest to możliwe dzięki trzem identycznym systemom opartym na naœwietlarkach Agfa Xcalibur 45 i systemom Agfa Apogee serii 3 funkcjonujšcym w poszczególnych oddziałach, które umożliwiajš przesyłanie prac między sobš oraz ich realizację. Tu również pracuje osoba, która kontroluje działania we wszystkich oddziałach i czuwa nad tym, by praca nad poszczególnymi zleceniami odbywała się bez zakłóceń. Taka organizacja wymagała sporego wysiłku. Udało nam się stworzyć Đ mówi właœciciel Fototype Đ odpowiedni system zarzšdzania tš sieciš. Zbudowaliœmy go, a właœciwie zbudował go mój syn Đ Patryk we współpracy z zatrudnionymi w Fototype administratorami sieci, na nasze potrzeby, dostosowujšc do potrzeb naszych klientów. System ten ma zapewnić bezpieczeństwo i bezstresowš współpracę z klientami. Każdy może, rejestrujšc się w systemie, kontrolować cały proces realizacji swojego zamówienia poprzez Internet. Może korespondować z operatorem, który aktualnie pracuje nad jego zleceniem, może wydawać mu dyspozycje, uzyskiwać kalkulacje oraz wszelkie informacje na temat swojego zlecenia. System rejestruje wszystkie te informacje, co w przypadku powstania jakichkolwiek błędów ułatwia znalezienie ich przyczyny. Zdecydowanemu uporzšdkowaniu wszystkich spraw w przedsiębiorstwie ma służyć również system jakoœci ISO, który już wkrótce zostanie wprowadzony w firmie Fototype. Przede wszystkim wdrażamy ten system z myœlš o przyszłoœci Đ mówi Zenon Niedbalski. Đ Po wejœciu Polski do Unii Europejskiej może się okazać, że wiele drukarń chce współpracować tylko z tymi firmami, które posiadajš ISO. Poza tym wdrażanie systemu zarzšdzania jakoœciš przekona pracowników, że pewne czynnoœci nie sš tylko wymysłem szefa, ale koniecznoœciš, odgórnie narzuconš przez system. Czy coœ może zniszczyć tę mistrzowsko (bo nie jest to proste w obecnej sytuacji rynkowej) budowanš sieć? Być może, choć Zenon Niedbalski jest przygotowany na wszelkie ewentualnoœci. Bardzo dobre kontrakty serwisowe powstałe w œcisłej współpracy z polskim oddziałem Agfy gwarantujš bezawaryjne działanie wszystkich trzech naœwietlarek w cišgu najbliższych lat, co daje klientowi Fototype pewnego rodzaju gwarancję. Czy w zwišzku z wymienianymi zaletami drukarze łatwo dajš się wcišgać w ten system? Oczywiœcie należy pamiętać, że posiadanie systemu CtP nie jest każdej drukarni potrzebne i jest to inwestycja dla wielu z nich zbyteczna. Usługowe naœwietlanie płyt to rozwišzanie przygotowane właœnie dla nich; większoœć to zrozumiała i daje się wcišgnšć. Ale należy pamiętać o jeszcze jednej rzeczy: nie zawsze drukarnia, która chce pracować w tej technologii i korzystać z naszych usług, jest do tego przygotowana. Czasami bardzo trudnym do pokonania czynnikiem jest studio, z którym drukarnia lub wydawnictwo współpracuje, a które pracuje na starych programach i w starych systemach. Przy wszystkich niewštpliwych zaletach nowej technologii ma ona jednš bardzo istotnš cechę, którš zdecydowanie podkreœlał nasz rozmówca. Cyfrowa przygotowalnia eliminuje bardzo ważne ogniwo w całym procesie drukowania Đ kontrolę produkcji. Rezygnacja z wydruków próbnych jest sposobem na obniżenie kosztów, które jednak w przypadku koniecznoœci powtórnego drukowania ze względu na błędy mogš się podwoić i znacznie przekroczyć koszt wydruku kontrolnego. Wydawca w cyfrowym procesie Đ mówi Zenon Niedbalski Đ tak naprawdę nie wie, co przekazuje drukarni; z kolei ta drukuje zlecenie, którego on tak naprawdę nie widział w wersji ostatecznej (po interpretacji ostatecznego postscriptowego pliku, ponieważ wszystkie inne, wczeœniejsze wydruki korektorskie nie sš wiarygodne). Rodzš się zatem wštpliwoœci, kto jest winny w sytuacji, kiedy powstajš błędy. Otóż winni sš ci, którzy taki proces, z pominięciem kontroli, akceptujš chcšc w ten sposób trochę zaoszczędzić. W Fototype klient otrzymuje proofy impozycyjne i tym samym dokonuje ostatecznej kontroli pracy w wersji, która pojawi się na płytach (lub filmie), niezależnie od oddziału, w którym wykonywane jest zlecenie. *** W ăMatriksieÓ tylko nieliczni zdecydowali się poznać prawdę i sięgnęli po czerwonš tabletkę. Tych, którzy sięgajš po technologię CtP, jest zdecydowanie więcej. Oczywiœcie porównania te sš formš żartu, parafrazy, wykorzystania tzw. słownictwa ăna topieÓ, ale jedno jest uderzajšco podobne. System, który funkcjonuje w Fototype, wcišga, jednak tym się różni od Matriksa, że pozwala poznać prawdę Đ jakoœć wydruków przygotowana z płyt wykonanych przez Fototype jest naprawdę dobraÉ