Większe możliwości produkcyjne, lepiej wykształceni fachowcy
6 gru 2016 14:59

W przedsiębiorstwie Drukarnia POZKAL Spółka z o.o. Spółka komandytowa w okresie od 01.06.2014 do 31.03.2015 r. zrealizowano projekt nr RPKP.05.02.02-04-034/14, umowa o dofinansowanie nr WP-II-P.433.5.265.2014, pn „Zakup innowacyjnej ośmiokolorowej offsetowej maszyny drukującej z automatyczną kontrolą jakości druku oraz urządzenia do laminowania druków folią na zimno przez Drukarnię POZKAL Sp. z o.o. Sp. k. z Inowrocławia” w odpowiedzi na konkurs nr RPOWKP 121/V/5.2.2./2014 ogłoszony w ramach Osi priorytetowej 5 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Działania 5.2 Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw, Poddziałania 5.2.2 Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw, Schemat: Wsparcie dla przedsiębiorstw produkcyjnych współpracujących ze szkołami zawodowymi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013. Całkowita wartość projektu wyniosła: 9 665 726,23 zł, całkowite wydatki kwalifikowalne w ramach projektu: 7 858 314,00 zł. Projekt został dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 3 339 783,45zł (42,50 proc. kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych) oraz ze środków budżetu państwa w wysokości 589 373,55 zł (7,50 proc. kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych), przy wkładzie własnym beneficjenta w wysokości 3 929 157,00 zł. (50,00 proc. kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych). Drukarnia POZKAL realizując powyższy projekt podjęła inicjatywę mającą na celu podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Inowrocławiu. W dniu 19.03.2014 r. została zawarta umowa stałej współpracy ze szkołą zawodową: Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Inowrocławiu, która będzie obowiązywać przez okres 5 lat, licząc od dnia całkowitego zakończenia realizacji projektu. W wyniku realizacji projektu Drukarnia POZKAL zatrudni do końca 2016 roku 15 nowych pracowników na stanowiskach związanych z obsługą innowacyjnych maszyn, tj. maszynista offsetowy oraz pomocnik maszynisty offsetowego. Najzdolniejsi uczniowie klasy patronackiej po zakończeniu nauki także będą mieli możliwość podjęcia pracy na podstawie umowy o pracę na stanowiskach związanych z obsługą ww. maszyn przez okres co najmniej 2 lat. Analiza naszych zdolności produkcyjnych w obszarze produkcji dziełowej oraz opakowaniowej wykazała konieczność wprowadzenia zasadniczych zmian w procesie druku offsetowego, głównie w kierunku wysokiego stopnia uszlachetniania druków i nowoczesnego wzornictwa. Zarząd przedsiębiorstwa podjął decyzję o wdrożeniu innowacyjnej technologii uszlachetniania druków w procesie laminowania na zimno folią polimerową w linii z offsetową maszyną drukującą. W rezultacie możliwe będzie wprowadzenie do naszej oferty nowych i znacznie udoskonalonych produktów i usług. Głównym celem naszego projektu było zwiększenie zdolności produkcyjnych przez zakupienie ośmiokolorowej offsetowej maszyny drukującej z automatyczną kontrolą jakości druku ROLAND R708 3B P 4/4 HiPrint oraz urządzenia do laminowania druków folią na zimno w linii z maszyną offsetową PRINDOR Inline Foiler. Maszyna offsetowa ROLAND R708 3B P 4/4 HiPrint stanowi całkowicie nową technologię nadzoru procesu drukowania offsetowego wielobarwnego. W procesie tym warunki drukowania drugiego i kolejnych kolorów mogą być nieco zmienione. Powierzchnia arkusza papieru może być pokryta warstwą poprzedniej farby lub też może na nią wpływać roztwór zwilżający, przeniesiony na papier przez cylinder pośredni, głównie jednak przez farbę. Niewyschnięta warstwa poprzedniej farby może mieć wpływ na proces nanoszenia kolejnej farby. W rezultacie następuje spadek grubości warstwy kolejnej farby – gorsze przyjmowanie farby przez farbę lub jej nierównomierne nanoszenie. Nierównomierność przyjmowania farby i schnięcia przejawia się jako lokalna nierównomierność gęstości optycznej (zabarwienia), lokalna nierównomierność połysku, lokalnie obniżone przenoszenie farby. Ponieważ na jakość wyrobów poligraficznych wpływa w mniejszym lub większym stopniu jakość odbitek, bardzo istotne jest posiadanie systemu do sterowania i kontroli samego drukowania. W starszych offsetowych maszynach drukujących podstawą kontroli wymienionych parametrów przez drukarza jest wizualna, subiektywna kontrola przez bezpośrednią ocenę odbitek. Metoda ta jest efektywna w przypadku, gdy drukarz ma do dyspozycji odpowiednią odbitkę próbną. W praktyce zazwyczaj nie wykonuje się jednak odbitek próbnych każdej strony druku barwnego ze względu na stosunkowo wysoką cenę ich przygotowania oraz wydłużenie czasu koniecznego na realizację zamówienia klienta. Wizualne porównywanie otrzymywanych druków służy także wyznaczaniu dopuszczalnych tolerancji. Istnieje jednak tendencja do przechodzenia na metody instrumentalne takie jak pomiary densytometryczne. Zaimplementowane w maszynie ROLAND R708 3B P 4/4 HiPrint urządzenie kontrolno-pomiarowe, wyposażone w zestaw filtrów polaryzacyjnych, wykonuje automatyczne pomiary gęstości optycznej barwy przy maksymalnej prędkości drukowania. System automatycznie utrzymuje kolorystykę na jednakowym poziomie przez monitorowanie gęstości optycznej i ciągłe korekty nadawania farby, ustawienia docisku, prowadzenia arkusza, co stabilizuje jakość druku w ramach całego nakładu. W rezultacie realizacji projektu wzbogaciliśmy także naszą ofertę produktową i usługową o możliwość uszlachetniania druków w procesie drukowania offsetowego za pomocą urządzenia do bezpośredniego laminowania folią na zimno podłoża drukowego w linii z maszyną offsetową PRINDOR Inline Foiler. Uprzednio laminowanie papieru lub kartonu odbywało się w drukarni POZKAL za pomocą oddzielnego urządzenia do jednostronnego laminowania druków przy zastosowaniu folii z warstwą kleju topliwego. Jest to tzw. laminowanie na gorąco, opłacalne głównie przy laminowaniu mniejszej ilości odbitek. Urządzenie PRINDOR Inline Foiler pracuje w technologii laminowania klejowego na zimno bezpośrednio w maszynie offsetowej, roztwór kleju jest nanoszony na arkusz przed nałożeniem warstwy folii. Folia łączy się następnie z podłożem drukowym przez nacisk cylindra dociskowego. W zależności od zastosowanej folii polimerowej uzyskujemy zróżnicowane efekty powierzchni uszlachetnionych w ten sposób druków, tj. powierzchnię błyszczącą, aksamitną (jedwabną), z różnymi strukturami (folie specjalne), metalizowaną (srebrna/złota). Wyeliminowany został dzięki temu dodatkowy proces laminowania na osobnej maszynie, co znacznie przyspiesza realizację i elastyczność realizowanych zleceń. Uruchomienie urządzenia do bezpośredniego laminowania w linii z maszyną offsetową pozwala uzyskiwać bardzo drobne, delikatne linie i napisy metalizowane na arkuszu (tekst w kontrze, rastry). W przypadku drukowania kodów kreskowych nie ma potrzeby wcześniejszego drukowania wstępnego bielą kryjącą. Uzyskujemy także optymalne pasowanie, czyli stopień dokładności pokrywania się obrazów z kolejnych form drukowych (drukowanych kolorów i efektów uszlachetniania) w jednym przelocie przez maszynę. Wykorzystywana przez nas do tej pory technologia wymagająca osobnych operacji drukowania oraz późniejszego laminowania znacząco zwiększała prawdopodobieństwo wystąpienia błędów pasowania. Ze względu na niewielki docisk folii do podłoża oraz brak wysokich temperatur (charakterystycznych dla laminowania na gorąco) laminowane podłoże nie ulega deformacjom, dzięki czemu uzyskuje się doskonałą gładkość powierzchni i równomierną grubość, co jest niezwykle istotne dla dalszej obróbki. Dodatkowo uzyskujemy możliwość zabezpieczenia powierzchni laminowanej warstwą lakieru UV. Zwiększa to odporność mechaniczną zadrukowanych arkuszy (co jest ważne np. dla opakowań z tektury) oraz wpływa na poprawę efektów wizualnych. Obecnie możliwe jest wykonywanie całej gamy efektów związanych z kombinacją mat – połysk, wykonywania tzw. lakierowania wybiórczego wybranych elementów na arkuszu lub stosowania równocześnie elementów laminowanych i lakierowanych lakierami UV. Dzięki temu stopień uszlachetnienia wykonywanych przez nas produktów jest ograniczony wyłącznie wyobraźnią klienta. Artykuł sponsorowany

error: Kopiowanie zabronione!
cript>