Wielkie możliwoœci druku cyfrowego
6 gru 2016 14:43

W kolejnym artykule z serii przygotowanych z okazji targów drupa 2004 Roger Ynostroza, redaktor naczelny ăGraphic Arts Monthly", pisze o nowych możliwoœciach oferowanych przez technologię druku cyfrowego. W bieżšcym roku mija 10 lat od wprowadzenia do przemysłu poligraficznego drukowania cyfrowego ze zmiennymi danymi. Dziœ można stwierdzić jedno: obok znaczšcych sukcesów były też poważne klęski i po dziesięciu latach to przestawianie się na nowš technikę jest wcišż jeszcze w powijakach, rzadko też można spotkać zachwyconych klientów. Ukryte sukcesy Perspektywa rozwoju produkcji poligraficznej najwyższej jakoœci ukrywa jednak niektóre rzeczywiste zdobycze minionych lat w innych dziedzinach zastosowania zmiennych danych. Należš do nich: metody drukowania w technologiach atramentowej i elektrofotograficznej przy dużych zleceniach, drukowanie ksišżek i katalogów na żšdanie, proofing i druk wielkoformatowy, drukowanie etykiet oraz tekstu i kodów kreskowych do opakowań. Poza tym odkrywane sš różne nowe rynki, mamy też cały zakres produkcji typu ădesktopÓ w przedsiębiorstwach i u poszczególnych klientów, produkcję w biurach i centrach reprograficznych za pomocš czarno-białych i barwnych drukarek laserowych, kopiarki sieciowe i systemy produkowania dokumentacji. Odnoœnie do pełnego zakresu i odpowiedniego udziału w rynku poszczególnych dziedzin nie ma jednak zgodnoœci. Tak wiele zastosowań zasłania drukarniom komercyjnym albo zapotrzebowanie nisz rynkowych i zapotrzebowanie obsługiwanych przez nie ogólnych zakresów handlu, albo te zastosowania sš zbyt specjalistyczne. W przypadku zakładów offsetowych powstaje pytanie, czy te metody drukowania ze zmiennš treœciš całkowicie wyprš, czy uzupełniš ich tradycyjnš produkcję akcydensowš? Czy drukarnie stracš swe zlecenia i udziały w rynku? A może te nowe działania będš realizowane równolegle i tylko okazyjnie obejmš też rynki i klientów obsługiwanych przede wszystkim przez drukarnie offsetowe? Maszyny offsetowe z reguły nie konkurujš z drukarkami i kopiarkami osobistymi lub sieciowymi bšdŸ systemami do wytwarzania dokumentów. Te ostatnie sš wykonywane na szybkich urzšdzeniach w wyspecjalizowanych punktach, w firmach usługowych i specjalnych przedsiębiorstwach. Nie sš one wykonywane przez tradycyjne firmy poligraficzne. Druk barwny wysokiej jakoœci ze zmiennymi danymi Dla drukarń akcydensowych bardziej interesujšce od urzšdzeń, w których stosowane sš zmienne dane, sš możliwoœci cyfrowych maszyn wielobarwnych, w szczególnoœci nowe urzšdzenia, które sš okreœlane przez producentów jako ăseria IIÓ lub ăsystem trzeciej generacjiÓ. Do takich urzšdzeń należš: NexPress 2100 opracowany przez Kodaka i Heidelberga, systemy HP Indigo, DocuColor iGen3 firmy Xerox oraz systemy firmy Xeikon. Systemy te posiadajš wiele cech maszyny drukujšcej, oferujšc jakoœć porównywalnš z offsetem, trwałoœć obrazu, wydajnoœć wynoszšcš wiele tysięcy odbitek (obustronnie zadrukowanych w kolorze), zwartš konstrukcję, sprawne funkcjonowanie, możliwoœć wyboru podłoża drukowego oraz zgodnoœć z istniejšcymi urzšdzeniami. Ta zgodnoœć jest szczególnie istotna: produkty ăhybrydoweÓ, które sš wytwarzane w kombinacji druku offsetowego i cyfrowego, pobudzajš fantazję drukarń i umożliwiajš im wyróżnienie się przez oferowanie swoim klientom niespotykanych rozwišzań. Mistrz bezpoœredniego marketingu Na drugim końcu tej palety możliwoœci znajduje się inna firma, którš można okreœlić mianem ăcyfrowego niefachowcaÓ. Firma ta powstała w 1999 roku i jako cel postawiła sobie zarzšdzanie wewnštrzzakładowymi urzšdzeniami drukujšcymi, a następnie rozwinęła się w wysoko wyspecjalizowanego usługodawcę dla rozwišzań marketingu bezpoœredniego. Dyrektor tej firmy nie ocenia się jako ădostawca produktów drukowanychÓ, nie koncentruje się na obniżaniu kosztów drukowania i nie zdobywa klientów na wyroby drukowane. Zamiast tego troszczy się o podwyższenie wartoœci dodanej gotowych produktów. Oceniane przez właœciciela firmy jako ădynamiczneÓ dane dotyczšce klientów i prognoz zleceniodawców sięgajš od standardowych informacji dla ludnoœci do np. przyzwyczajeń dotyczšcych kupowania lub upodobania do kolorów; łšcznie jest to 60 oddzielnych tematycznych grup danych. Nowe połšczenie internetowe Jednoczeœnie systemy cyfrowe spowodowały powstanie nowej kategorii drukowania: produkcji online wyrobów, które w prosty sposób mogš być zaprojektowane i zamówione: kartek pocztowych, wizytówek, formularzy handlowych, broszur dotyczšcych produktów itp. Takie możliwoœci sš najczęœciej wykorzystywane np. przez firmy handlujšce nieruchomoœciami, salony usługowe, różnego rodzaju firmy handlowe czy usługowe. Przykładem może tu być jedna z amerykańskich firm, zajmujšca się ăusługowym drukowaniem onlineÓ. Na jej stronie internetowej każde zlecenie może być wprowadzone w prosty formularz online. W firmie pracujš trzy systemy drukujšce produkty ze zmiennymi danymi i realizujšce w cišgu tygodnia ponad 200 drobnych zleceń z dostawš następnego dnia. Właœciciel firmy planuje zainstalowanie w 2004 roku kolejnych czterech maszyn o wysokiej wydajnoœci. Jego celem jest wykonywanie łšcznego nakładu w wysokoœci miliona odbitek dziennie. Już dziœ uzyskuje on marżę na poziomie 45%. Pozytywne perspektywy Mimo zastosowania z dobrymi rezultatami cyfrowe systemy drukowania tylko w niewielkim stopniu zyskały uznanie na komercyjnym rynku poligraficznym. Według ocen badaczy rynku ich udział wynosi poniżej 5%. Bioršc pod uwagę fakt, że dziœ większoœć produkcji wykonywanej na drukarkach atramentowych jest wykorzystywana w tych dziedzinach, których nie można zaliczyć do tradycyjnej produkcji offsetowej, należy założyć, że w następnych pięciu latach ta technika prawie nie będzie miała wpływu na produkcję offsetowš. Nie oznacza to oczywiœcie, że zastosowanie techniki drukowania atramentowego i innych technologii nie będzie wzrastać. Prawdopodobnie będzie to znaczšcy wzrost, np. w zakresie produkcji wielkoformatowej, która to dziedzina w ostatnich latach szybko się rozwija, ale w żadnym przypadku nie wyprze ona offsetu. Oczekiwania przed drupa 2004 Wystawcy na drupa 2004 obiecujš wprowadzenie nowych, udoskonalonych technologii drukowania i rozwój baz danych, ulepszone noœniki druku, sprawniejsze systemy drukowania i uszlachetniania oraz, jako najważniejszš zapowiedŸ, niezwykłe i fascynujšce zastosowania drukowania barwnego i czarno-białego ze zmiennymi danymi, w różnych kategoriach cenowych i z różnymi wydajnoœciami i formatami. Prawdopodobnie upłynie jednak jeszcze wiele czasu, zanim drukowanie ze zmiennymi danymi stanie się przedmiotem powszechnego zastosowania. Jednakże niektórzy dostawcy już teraz radzš, aby unikać masowego rynku z technologiami drukowania o najniższych cenach i ukierunkowywać się na możliwoœci cyfrowego drukowania z wysokš jakoœciš. Na œwiecie jest wiele drukarń wykonujšcych małe, œrednie i duże nakłady, które bezwzględnie próbujš obniżać koszty i utrzymać przy tym akceptowalnš jakoœć i wydajnoœć. Dla przedsiębiorstw poligraficznych odkrycie wyspecjalizowanych nisz z dużš marżš jest prawdopodobnie najlepszš drogš do sukcesu, jeżeli będš dšżyć nie tylko do œcisłej współpracy z klientami, lecz ponadto stanš się stałš częœciš strategii przedsiębiorstw w zakresie marketingu i œrodków komunikowania się. Dziesięć lat upłynęło od wprowadzenia drukowania ze zmiennymi danymi i wreszcie ciężka praca w niektórych dziedzinach ich zastosowania przynosi owoce i otwiera przed wszystkimi drukarniami wysoki wymiar korzyœci, jakie sš ukryte w tego rodzaju technologii. Tłumaczenie: Zbigniew Zadrożny