Wielkoformatowe maszyny arkuszowe firmy Koenig & Bauer
6 gru 2016 14:42

Offsetowe maszyny arkuszowe w formatach B1 i B2 sš na œwiecie najbardziej rozpowszechnione i stosowane do najróżnorodniejszej produkcji, jednak coraz większym zainteresowaniem cieszš się maszyny o dużych formatach, szczególnie wœród drukarń zajmujšcych się drukowaniem opakowań, ksišżek lub wielkoformatowych plakatów. Połowa maszyn wielkoformatowych znajduje zastosowanie w drukowaniu akcydensowym oraz do produkcji ksišżek. Dzięki większemu formatowi i Đ w zwišzku z tym Đ przynajmniej dwukrotnie większej iloœci użytków lub stronic w porównaniu z maszynš pełnoformatowš, uzyskuje się krótsze czasy produkcji i mniejszy wkład pracy przy obróbce introligatorskiej. Dla przykładu: przy produkcji ksišżek można na jednym arkuszu wydrukować do 64 stronic. Dzięki temu potrzeba mniej składek na utworzenie kompletnej ksišżki, co upraszcza oprawę w introligatorni. Zmniejszajš się powierzchnie odkładcze, a produkcja staje się szybsza. Uzyskuje się także wyższš wydajnoœć drukowania dzięki mniejszej iloœci wymian płyt. Taka maszyna jest bardziej ekonomiczna od dwóch maszyn w formacie B1 i zajmuje znacznie mniejszš powierzchnię. Także przy drukowaniu opakowań maszyny wielkoformatowe pozwalajš na znacznie lepsze wykorzystanie formatu (iloœć użytków jest znacznie większa w stosunku do formatu B1), co daje większš oszczędnoœć papieru lub kartonu, a produktywnoœć maszyny jest znacznie wyższa. Uzyskuje się także oszczędnoœć kosztów i czasu przy obróbce końcowej. Firma Koenig & Bauer oferuje najszerszy na œwiecie asortyment wielkoformatowych maszyn arkuszowych, a żadna inna firma nie produkuje maszyn w największych formatach. Na ten asortyment składajš się następujšce maszyny: Rapida 130 (format 91 x 130 cm); Rapida 130a (96,5 x 130 cm); Rapida 142 (102 x 142 cm); Rapida 162 (112 x 162 cm); Rapida 162a (120 x 162 cm). Wielkoformatowe maszyny Rapida osišgajš wydajnoœć drukowania do 15 000 ark./h przy drukowaniu jednostronnym i do 10 000 ark./h przy drukowaniu obustronnym (w zależnoœci od formatu). We wszystkich modelach można zainstalować automatyczne odwracanie arkuszy. Koenig & Bauer jest jedynym na œwiecie producentem, który stosuje w tych maszynach takie rozwišzanie. Wspomniane odwracanie arkuszy, możliwoœć tworzenia konfiguracji maszyny składajšcej się z potrzebnej liczby zespołów drukujšcych (maks. 8) i różnorodnego wyposażenia do lakierowania i suszenia inline oraz bogate wyposażenie dodatkowe pozwalajš na dostosowanie maszyny do indywidualnych potrzeb drukarni, w zależnoœci od rodzaju produkcji. Nowoczesna technika stanowiska kierowania, zawierajšca zdalne ustawianie i regulację większoœci elementów maszyny i urzšdzeń pomocniczych, automatyzację istotnych funkcji maszyny, jak: wymiana płyt, wymiana stosów, logistyka stosów non-stop, możliwoœć integracji z systemami cyfrowymi, zapewnia Đ zdaniem producenta Đ bardzo krótkie czasy narzšdu maszyny i łatwš obsługę. Maszyny te można połšczyć ze skanerem płytowym Scantronic lub z urzšdzeniem Densitronic S do densytometrycznego i kolorymetrycznego pomiaru i sterowania barwami, z systemem CIP-Link do połšczenia z przygotowalniš w celu przekazywania danych cyfrowych według standardu CIP3 oraz z systemem Logotronic do włšczenia w ogólny system cyfrowego zarzšdzania drukarniš. Wielkoformatowe maszyny Rapida mogš zadrukowywać różne podłoża: od papierów o gramaturze 60 g/m2 (ale też pelur od 30 g/m2) do kartonu o gruboœci do 1,2 mm. Można na nich także zadrukowywać tekturę mikrofalistš typu G. Przy przechodzeniu z papieru na karton lub odwrotnie zbędne sš jakiekolwiek przestawienia łapek czy nakładaka lub nakładania. Wysokoœć stosów zarówno w nakładaku, jak i wykładaniu jest już w standardowym wyposażeniu maszyny duża i wynosi 150 cm, co jest istotne dla cišgłoœci produkcji. Do obróbki grubych kartonów lub tektury mikrofalistej można podwyższyć maszynę o 21, 42 lub 63 cm; uzyskuje się przez to jeszcze większš wysokoœć stosów, a więc ich wymiana następuje rzadziej, co zwiększa przeciętnš wydajnoœć maszyny. Cišgłš pracę, bez przerw w produkcji, zapewnia system non-stop do wymiany stosów w nakładaku i wykładaniu, który może być połšczony z tzw. logistykš stosów Đ systemem automatycznego ich doprowadzania i odprowadzania. Inne charakterystyczne cechy wielkoformatowych maszyn Rapida: Ľ stabilna podstawa zespołu drukujšcego wykonana z jednolitego odlewu, Ľ system Colortronic do zdalnego, precyzyjnego sterowania strefami farbowymi przy nadawaniu farby, Ľ chłodzenie i stabilizacja temperatury w zespołach farbowych, Ľ automat do wymiany płyt, majšcy skracać czas wymiany i zapewnić wysokš jakoœć pasowania, Ľ lakierowanie druków lakierem dyspersyjnym lub UV za pomocš zespołów lakierujšcych z raklem komorowym lub z systemem trójwałkowym, w kombinacji z różnorodnymi systemami suszenia, Ľ w każdym zespole urzšdzenie do mycia cylindrów płytowego, gumowego i dociskowego, Ľ prowadzenie arkuszy między zespołami na poduszce powietrznej, dodatkowy nadmuch i elementy prowadzšce do kartonu. Maszyny Rapida sš standardowo wyposażone w modem telefoniczny do zdalnego diagnozowania i serwisowania maszyny w systemie online przez centralny serwis firmy KBA. Od wprowadzenia na rynek w 1995 roku wielkoformatowych maszyn Rapida sprzedano na œwiecie ponad 2000 zespołów drukujšcych, a w roku 2001 wyprodukowano następnych 500 zespołów. Zdaniem KBA Đ jest to najlepszym dowodem na to, że maszyny te cieszš się dużym powodzeniem ze względu na walory techniczne, bogate wyposażenie i możliwoœci produkcyjne.