Włochy i … fleksografia
6 gru 2016 14:42

Włochy sš krajem od dawna odgrywajšcym znaczšcš rolš we fleksografii, szczególnie w budowie maszyn drukujšcych, i w tym zakresie notowany jest stały wzrost. Według Acimga (stowarzyszenie włoskich producentów maszyn drukujšcych) œwiadczš o tym następujšce liczby: w połowie 2001 roku obroty były wyższe o 24% w porównaniu z podobnym okresem poprzedniego roku, a liczba zleceń była wyższa o 27%. Zamówienia eksportowe w pierwszej połowie 2001 roku były wyższe o 21%, a zamówienia od klientów włoskich Đ aż o 52%. Jaka jest struktura tego przemysłu i jakie sš poglšdy na przewidywany rozwój technik drukowania w odniesieniu do różnych rodzajów produkcji Đ nie tylko we Włoszech, ale także w Europie i na œwiecie? Na te pytania odpowiada Silvana Canette, prezes Acimga. Włochy należš do krajów przodujšcych w budowie maszyn do drukowania opakowań i do przetwarzania papieru i kartonu. 75-80% wyprodukowanych we Włoszech maszyn drukujšcych to eksport, z tego połowa do Europy. Mimo tego, że Niemcy i USA to kraje należšce do największych producentów i eksporterów maszyn do drukowania opakowań, największa częœć maszyn z Włoch jest sprzedawana w tych krajach. W ostatnich 15 latach nastšpił gwałtowny rozwój fleksografii. Wynikało to ze zdolnoœci dostosowywania się do potrzeb i z rosnšcej jakoœci drukowania oraz stosowania nowych technologii i materiałów. Iloœć instalowanych maszyn stale roœnie. W tym samym czasie we wklęsłodruku do opakowań nie następował żaden postęp. Nowe maszyny wklęsłodrukowe zastępujš w większoœci stare, a poza tym sš stosowane do dużych nakładów, natomiast fleksografia daje możliwoœć ekonomicznej produkcji przy małych nakładach. Dominuje ona szczególnie przy zadrukowywaniu papieru i polietylenu. Można jednakże zaobserwować, że różnice w kosztach pomiędzy wklęsłodrukiem a fleksografiš w odniesieniu do dużych nakładów i do druków wysokiej jakoœci ulegajš znacznemu zmniejszeniu, a więc konkurencyjnoœć fleksografii obniża się. Jeżeli chodzi o rozwój konstrukcji maszyn fleksograficznych, to bez wštpienia przyszłoœć należy do techniki bezpoœredniego napędu. Od lat ta technika jest stosowana w maszynach wklęsłodrukowych do opakowań i we fleksografii w maszynach o budowie szeregowej. Dzięki bezpoœredniemu napędowi centralnego cylindra, wałków rastrowych i cylindrów formowych można uzyskiwać we fleksografii bezstopniowe zakresy długoœci drukowania, tak jak we wklęsłodruku. W celu podwyższenia jakoœci drukowania i skrócenia czasu narzšdu maszyny bez kół zębatych sš wyposażone w najnowoczeœniejszš technologię. Jednakże przejœcie od maszyny wielocylindrowej lub prostej, ręcznie obsługiwanej maszyny z centralnym cylindrem do nowoczesnej maszyny z bezpoœrednimi napędami jest często bardzo trudne. Aby móc maksymalnie wykorzystać wszystkie możliwoœci nowoczesnej, zautomatyzowanej maszyny z bezpoœrednimi napędami, należy przeszkolić jej obsługę. Tylko to zapewni pełne wykorzystanie takiej maszyny i uzasadni wyższe koszty inwestycyjne. Interesujšcym problemem jest przyszłoœć fleksografii w zastosowaniu do drukowania gazet i opakowań kartonowych oraz zastosowania farb UV. Farby UV sš z powodzeniem stosowane w offsecie arkuszowym i do drukowania etykiet, natomiast we fleksografii, w przypadku maszyn o większej szerokoœci wstęgi (> 600 mm), nie ma większego zainteresowania tymi farbami. Tylko ok. 30 maszyn zadrukowuje farbami UV folię aluminiowš i karton. W drukowaniu pudełek dominuje offset arkuszowy. Ze względu na dużš konkurencję i wysokie koszty inwestycyjne drukarnie te nie decydujš się przejœć na fleksografię, chociaż produkcja inline na maszynach fleksograficznych jest jedynš drogš do obniżenia kosztów. W produkcji gazetowej fleksografia jest w doœć ograniczonym zakresie stosowana w Niemczech, USA i Wielkiej Brytanii. We Włoszech codziennie drukuje się w tej technice ponad 2 mln egzemplarzy wielobarwnych gazet. Włochy znane sš z produkcji maszyn fleksograficznych; jest to ponad 40 firm. Bioršc pod uwagę maszyny o szerokoœci wstęgi ponad 600 mm, jest to 15-20 firm. Ale nie wszyscy produkujš takie same maszyny: 5-6 firm produkuje maszyny z centralnym cylindrem i bogatym wyposażeniem o wysokim poziomie technicznym. Podobna liczba to producenci maszyn prostych, o œrednim poziomie wyposażenia. Interesujšcy jest punkt widzenia na rozwój przedsiębiorstw. Ze względu na globalizację rynków przewiduje się wzrost przedsiębiorstw poprzez łšczenie się. Aby sprostać twardej konkurencji, firma musi mieć odpowiedniš strukturę i wielkoœć. Wymagany jest wysoko wykwalifikowany, fachowy personel, aby móc szybko reagować na zmiany na rynku. Maszyny drukujšce będš mieć jeszcze wyższy poziom automatyzacji, aby jeszcze bardziej skrócić czasy narzšdu i uproœcić obsługę bšdŸ ograniczyć personel. Przewiduje się, że w przyszłoœci pozostanš maszyny bogato wyposażone, zautomatyzowane oraz maszyny proste, o podstawowym wyposażeniu. Zniknš maszyny na œrednim poziomie technicznym. Opracowano na podstawie artykułu ăSilvana Canette Đ erste PrŠsidentin der AcimgaÓ z ăFlexo+Tief-DruckÓ nr 1/2002

error: Kopiowanie zabronione!
cript>