WSiP Đ dobra kondycja przed prywatyzacjš
6 gru 2016 14:43

10 marca Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne zaprosiły dziennikarzy na konferencję prasowš do swojej nowej siedziby Đ biurowca Alfa przy Al. Jerozolimskich, gdzie zajmujš 7 pięter o łšcznej powierzchni ok. 6 tys. m2. Na parterze usytuowana jest firmowa księgarnia WSiP. Na przeprowadzkę w znacznej mierze miał wpływ spór z właœcicielem budynku przy ul. Kredytowej, gdzie dotychczas mieœciło się wydawnictwo. W konferencji uczestniczyli m.in. Jan Rurański Đ prezes zarzšdu WSiP, Jarosław Kusto Đ członek zarzšdu i dyrektor finansowy, Grzegorz Bartosiewicz Đ dyrektor handlowy (poprzednio szef i współwłaœciciel hurtowni Wkra przejętej przez WSiP), Roman Tomczok Đ dyrektor produkcji, Beata KoŸniewska Đ redaktor naczelna i Agnieszka Nowakowska Đ dyrektor marketingu. Zarzšd WSiP uznał miniony rok za bardzo dobry: wydawnictwu udało się zwiększyć udziały w rynku; wynoszš one obecnie 33%, a w segmencie nauczania poczštkowego nawet 50%. WSiP wydał łšcznie w 2002 r. 572 tytuły (w tym 256 pierwszych wydań i 316 wznowień) podręczników i publikacji okołopodręcznikowych oraz multimediów, a także 64 numery czasopism (w tym miesięcznik ăŒwiat NaukiÓ, na wydawanie którego w ub.r. wydawnictwo podpisało umowę z oficynš Scientific American). Zysk netto wyniósł 26,4 mln zł (zysk operacyjny 44 mln zł brutto), a łšczne przychody ze sprzedaży produktów 257,8 mln zł. Takie wyniki to rezultat m.in. kontroli kosztów, także w dziedzinie produkcji. W paŸdzierniku 2002 WSiP zainwestował w maszynę do druku cyfrowego czarno-białego Heidelberg Digimaster 9110 oraz krajarkę Polar i urzšdzenie do oprawy bezszwowej Quickbinder; urzšdzenia te, zainstalowane w Centrum Dystrybucyjnym w Kopytowie k. Warszawy, utworzyły drukarnię cyfrowš. Jest ona wykorzystywana do drukowania publikacji niskonakładowych stanowišcych znaczšcš większoœć produkcji WSiP oraz egzemplarzy próbnych ksišżek. Dotychczas na Digimasterze wydrukowano ponad milion stron i Đ według słów dyrektora Tomczoka Đ maszyna sprawdziła się i sprawdza się codziennie. 28 lutego br. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne podpisały natomiast umowę na zakup akcji hurtowni Wkra. Za symbolicznš złotówkę WSiP przejšł całoœć udziałów zadłużonej i zagrożonej upadłoœciš hurtowni, by następnie Đ jak podano Đ poprzez obejmowanie kolejnych akcji podnieœć jej kapitał uzyskujšc 75% udziałów i możliwoœć wykupu pozostałych. Wkra nie będzie obsługiwała wyłšcznie WSiP, lecz Đ tak jak dotychczas Đ wielu wydawców. WSiP przeprowadził również zmiany w strukturze swych regionalnych przedstawicieli tworzšc jednolitš sieć obejmujšcš 14 regionów. Zarzšd podjšł decyzję o wyposażeniu wszystkich przedstawicieli (jest ich ok. 120) w służbowe samochody i telefony komórkowe. Wymienione inwestycje, a zwłaszcza dwie ostatnie (kupno Wkry oraz samochodów i komórek) szczególnie interesowały dziennikarzy. Pytano o ich cenę, a także o to, czy WSiP spłaci niemałe długi Wkry Đ i skšd na to œrodki? Prezes Rurański wyjaœniał, że wydawnictwo wprawdzie nie dysponuje nieograniczonymi œrodkami w postaci ămorza pieniędzyÓ, jednakże nieudana prywatyzacja (jak już pisaliœmy, minister Cytrycki unieważnił przetarg i zadecydował o sprywatyzowaniu WSiP za poœrednictwem giełdy) sprawiła, że fundusze znalazły się w dyspozycji zarzšdu, który zamierza je wykorzystać. Jeœli chodzi o długi hurtowni Wkra, WSiP nie zamierza ich spłacać; Jan Rurański podkreœlał, że jest to oddzielne przedsiębiorstwo, które musi samodzielnie funkcjonować i regulować swoje zobowišzania. Natomiast o jej zakupie zadecydował fakt, że alternatywš dla wydawnictwa było zainwestowanie w nowy kanał dystrybucji ok. 30 mln zł. Nabywajšc hurtownię, która wprawdzie przeżywa kłopoty, ale ma gotowe struktury, WSiP uważa, że zbuduje oparty na niej system dystrybucji kosztem nie więcej niż 20 mln zł. Plany wydawnictwa na rok 2003 zakładajš wzrost sprzedaży do poziomu powyżej 10% oraz kilkuprocentowy (2-3%) wzrost udziału w rynku. Odpowiadajšc na pytanie, czy wzrost ten będzie wynikiem akwizycji innych wydawnictw (w tygodniu poprzedzajšcym konferencję w prasie branżowej ukazały się publikacje dotyczšce planów stworzenia wokół WSiP ăpaństwowego koncernuÓ wydawniczo-dystrybucyjnego obejmujšcego m.in. WNT, PIW, KAW, PWRiL) prezes Rurański nie zaprzeczył, jednakże nie chciał podać żadnych bliższych szczegółów. Podobnie skwitował pytanie o termin i sposób prywatyzacji: Trwa proces przygotowania do prywatyzacji przez giełdę. Dziœ nie sposób powiedzieć, jak to się odbędzie, a nawet kiedy. Natomiast jeœli chodzi o planowane inwestycje, to dyrektor produkcji Roman Tomczok potwierdził zainteresowanie wydawnictwa zakupem kolejnego urzšdzenia do druku cyfrowego: Na rynku polskim dostępne sš różnego rodzaju maszyny do druku cyfrowego. Rozważamy możliwoœć zakupu bardzo prostego urzšdzenia firmy Xerox, które drukuje kilka egzemplarzy w formacie A4 na minutę. Ale również analizujemy nasz plan wydawniczy oraz całš strategię postępowania w przypadku druku czasopism niskonakładowych. Przy zmianie tej strategii możemy myœleć o zakupie urzšdzenia, które będzie drukowało z prędkoœciš 70 i 100 egzemplarzy na minutę. Obecnie trwa analiza; jeżeli rachunek i strategia się potwierdzš, to sšdzę, że wystšpimy do zarzšdu o zgodę na ten zakup. W czasie konferencji mówiono również o współpracy WSiP z nauczycielami oraz o nowoœciach tej oficyny. Zaprezentowano także reprint ăElementarzaÓ Mariana Falskiego wydanego w 1957 roku, z którego uczyło się czytać i pisać kilka pokoleń polskich uczniów.