Wspierając novum
6 gru 2016 14:59

W dniu 13 października br. w hotelu Marriott w Warszawie odbyła się konferencja „Fundusze europejskie 2014-2020 dla branży poligraficznej” zorganizowana przez Polską Izbę Druku przy współudziale Sekcji Poligrafów SIMP. Założeniem konferencji było dotarcie do jak największego grona przedsiębiorstw działających w branży poligraficznej i opakowaniowej oraz przedstawienie szczegółowych informacji na temat możliwości pozyskiwania środków finansowych z zewnętrznych źródeł. Szczególną uwagę poświęcono dofinansowaniom działalności w obszarze badań i rozwoju w celu wprowadzania na rynek innowacyjnych produktów i usług. Jak zauważył w swojej mowie powitalnej Edward Dreszer, prezes Polskiej Izby Druku: Nowa perspektywa finansowania otwiera przed polskimi przedsiębiorstwami duże możliwości finansowania rozwoju, a tym samym wypracowania przewagi konkurencyjnej na rynku europejskim. Skuteczne korzystanie z funduszy Unii Europejskiej jest uwarunkowane poznaniem nowych zasad przyznawania wsparcia, tak aby odpowiednio przygotować firmę oraz planowane inwestycje w kontekście aplikowania w ramach nadchodzących naborów wniosków. W trakcie konferencji przedstawiono główne założenia dotyczące ubiegania się o wsparcie z unijnych programów w obszarze wspierania innowacyjnej działalności rozwojowej firm w perspektywie finansowej do roku 2020, ze szczególnym naciskiem na omówienie zagadnień związanych z prowadzeniem współpracy z jednostkami badawczo-naukowymi przy realizacji projektów. Spotkanie otworzył referat Sławomira Nowaka, dyrektora departamentu funduszy europejskich w firmie Infosystems SA: „Informacja o wykorzystaniu środków unijnych przez branżę poligraficzną w latach 2007-2013. Podsumowanie.” W swojej prezentacji posłużył się on danymi z najnowszej, 5. edycji raportu „Rynek poligraficzny i opakowań z nadrukiem w Polsce” i przedstawił statystyki oraz dane procentowe dotyczące działań firm poligraficznych w ostatnich 3 latach. Wedle raportu 33 proc. firm zadeklarowało wykorzystanie funduszy w ciągu ostatnich 2-3 lat, a ponad 50 proc. ankietowanych jest zainteresowanych wzięciem udziału w nowej perspektywie środków unijnych. Jak poinformował, w latach 2007-2013 na 400 złożonych wniosków o dofinansowanie do realizacji wybrano 122 projekty, w tym 14 z branży poligraficznej i opakowaniowej. Kolejną prezentację pt.: „Możliwości finansowania projektów inwestycyjnych i badawczo-rozwojowych w branży poligraficznej. Rola innowacji” poprowadziła Agata Miętek, główny specjalista w Departamencie Konkurencyjności i Innowacyjności w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju. Przedstawiła ona założenia wsparcia innowacyjności w latach 2014-2020 oraz typy projektów realizowane w zakresie badań i rozwoju, w tym typy projektów w zakresie wspierającym powstawanie innowacji, a także typy projektów w zakresie powstawania innowacji w małych i średnich przedsiębiorstwach. W dalszej części zaprezentowała zakres Regionalnych Programów Operacyjnych oraz możliwości finansowania dla dużych firm. Jako trzecia głos zabrała Izabela Wójtowicz, dyrektor Departamentu Wsparcia Działalności Badawczo-Rozwojowej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości z prezentacją „Badania na rynek – możliwość wsparcia wdrożeń”. W swoim wystąpieniu opowiedziała o tym, co może być przedmiotem wsparcia i projektu oraz wyjaśniła, na jakiej zasadzie są oceniane wnioski i jakie są formalne kryteria, które muszą spełniać wniosek, wnioskodawcy i sam projekt. Następnie Piotr Pryciński, zastępca dyrektora działu zarządzania programami w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) przedstawił referat pt.: „Projekty Badawczo-Rozwojowe. Koszty kwalifikowane. Korzyści dla przedsiębiorstw.” Przedstawił on ofertę i formy wsparcia w zakresie rozwoju technologii, produktów i usług w ramach zadań realizowanych przez NCBR. Zaprezentował także projekty i programy sektorowe mające na celu finansowanie badań naukowych oraz prac rozwojowych nad innowacyjnymi rozwiązaniami w danym sektorze. Temat „Współpracy przedsiębiorstwa z jednostką badawczo-rozwojową” omówił prof. dr hab. inż. Georgij Petriaszwili, kierownik Zakładu Technologii Poligraficznych Politechniki Warszawskiej. W swoim wystąpieniu przedstawił m.in. informacje dotyczące rozwoju Zakładu Technologii Poligraficznych PW, a także – na podstawie doświadczenia ze współpracy z przemysłem poligraficznym w ostatnich latach – przeanalizował możliwości realizacji prac badawczo-rozwojowych w celu wprowadzenia na rynek nowych produktów i usług oraz wsparcia przedsiębiorstw podczas przygotowania wniosków i wykonania opinii o innowacyjności. Kolejnym referentem był Bernard Jóźwiak, specjalista badawczo-techniczny w Centralnym Ośrodku Badawczo-Rozwojowym Przemysłu Poligraficznego (COBRPP), który zaprezentował ofertę dla przemysłu poligraficznego. Przedstawił obszary działalności COBRPP oraz zobrazował, jak wygląda współpraca z ośrodkiem przy projektach unijnych. Przybliżył również tematy prac badawczo-rozwojowych prowadzonych przez COBRPP i inne możliwe obszary współpracy. Z kolei Maciej Murawski, konsultant ds. projektów dotacyjnych reprezentujący drukarnię CGS ocenił korzyści z wykorzystania środków finansowych z UE z punktu widzenia konkretnej drukarni. Opowiedział o doświadczeniu związanym z ubieganiem się o dotację i o procesie wdrażania całej procedury, a także o tym, jak zmieniła się sytuacja w drukarni po finalizacji projektu. Jako ostatni, z prezentacją zamykającą część prelekcyjną, ponownie wystąpił Sławomir Nowak z firmy Infosystems SA z referatem „Jak skutecznie pozyskać dotacje w branży poligraficznej”. Wypunktował on problemy firm poligraficznych wnioskujących o dotacje unijne, wyjaśnił, co możemy badać i rozwijać oraz jakie są uwarunkowania działalności badawczo-rozwojowej. W dalszej części prezentacji omówił procedurę pozyskania dotacji oraz zaprezentował potencjalne kierunki i technologie do aplikowania w perspektywie 2014-2020. Na zakończenie konferencji odbyła się moderowana dyskusja traktująca m.in. o tym, jak firmy do tej pory nieprowadzące prac badawczo-rozwojowych mogą rozpocząć taką aktywność; o zaletach i wadach innych instrumentów finansowych, takich jak np. kredyt technologiczny, które mogą być wykorzystywane przy funduszach unijnych zamiast dotacji; a także o patentowaniu rozwiązań w Polsce i za granicą oraz o tym, co jest bardziej opłacalne z punktu widzenia uczestników dyskusji. AP

error: Kopiowanie zabronione!
cript>