Współczesny wklęsłodruk
6 gru 2016 14:43

W trakcie zjazdu Stowarzyszenia Europejskich Wklęsłodrukarzy ERA w Warszawie zaprezentowano broszurę wydrukowanš w języku niemieckim pod tytułem ăTiefdruck aktuellÓ (współczesny wklęsłodruk). Okazjš do tej publikacji było uruchomienie dwóch gigantycznych maszyn wklęsłodrukowych do drukowania prasy w drukarni w Ahrensburgu, należšcej do niemieckiego koncernu Axel Springer Verlag. Wspomniana wyżej broszura jest, jak to okreœlajš partnerzy we wklęsłodruku Đ wydawca Axel Springer oraz Grupa MD Lang Papier Đ wspólnym produktem informujšcym o postępie konstrukcyjnym, technicznym i technologicznym, jaki został dokonany przy realizacji: gigantycznej maszyny wklęsłodrukowej do produkcji prasy i katalogów o szerokoœci 3,60 m. Przed trudnym zadaniem stanęli Đ po konstruktorach maszyn ăjumboÓ Đ producenci papieru i farb. Jak rozwišzywano te problemy, wyjaœniajš na łamach broszury ăTiefdruck aktuellÓ specjaliœci, którzy współpracowali ze sobš w realizacji tego trudnego zadania. Poniżej zamieszczamy skróty wypowiedzi przedstawicieli firm realizujšcych ten temat. Dr Wilhelm Schaffitzel, dyrektor drukarni Axel Springer Verlag w Ahrensburgu, wyjaœnił, czym kierował się wydawca inwestujšc w dwie nowe maszyny. Ograniczył się tutaj do stwierdzenia, że w przypadku produktu 96-stronicowego uzyskuje się np. w cišgu jednej zmiany dwukrotnie większš produkcję niż na dotychczasowych maszynach. Wymiana potrzebnych oœmiu cylindrów trwa obecnie 15 minut (poprzednio 45 minut). Jest to tylko jeden przykład z dłuższej wypowiedzi dr. Schaffitzela. Kolejny autor, Herbert Woodtli, szef centrali zaopatrzenia w koncernie Axel Springer w wypowiedzi: ăPapier jako noœnik komunikacjiÓ okreœlił właœciwoœci, jakie musi spełniać papier wklęsłodrukowy zadrukowywany na nowoczesnych maszynach w bezpoœrednim styku z metalowš formš drukowš Đ nie tak, jak to ma miejsce w technice offsetowej, gdzie poœredniczy miękki obcišg gumowy. Gerhard Kiefer omówił temat ăReklama jako motor w zakresie druku i papieruÓ. Podkreœlił znaczenie jakoœci zdjęć przekazywanych do reprodukcji w druku. Z kolei Hubertus von Libenstein, szef firmy Saatchi & Saatchi omówił temat konkurencji w zakresie reklamy, jaka istnieje pomiędzy mediami. Jest optymistš i sšdzi, iż druk utrzyma wiodšcš pozycję w najbliższej przyszłoœci. Następny autor, Johannes Boppel, szef projektu w firmie Koenig & Bauer AG fabryki Albert we Frankenthal (dostawca maszyn do drukarni w Ahrensburgu), przedstawił parametry charakteryzujšce model TR 10 B/364. Skróty w nazwie modelu oznaczajš rodzaj techniki, liczbę zespołów drukujšcych i szerokoœć wstęgi zadrukowanego papieru. Nie sš to oczywiœcie wszystkie parametry. Ważne sš jeszcze prędkoœć maksymalna (15,2 m/s) oraz wydajnoœć Đ 57 000 obrotów na godzinę. Michael Weingart, szef zespołu prepress w koncernie Axel Springer scharakteryzował skrótowo w pełni cyfrowe procesy w przygotowalni do wykonania form drukowych Đ w zakresie tekstów, grafiki i zdjęć. Istniejš odpowiednie programy do zarzšdzania obrazem i tekstami w oparciu o dane cyfrowe. Przyspiesza to oczywiœcie proces realizacji pracy. Dr Wolfgang Schmidt, przedstawiciel fabryki farb Siegwerk Druckfarben AG scharakteryzował temat współpracy pomiędzy producentami farb, bazujšcymi w dużym stopniu na makulaturze jako surowcu wtórnym. Chodzi tu o proces odbarwiania, jakiemu poddawana jest makulatura przed zastosowaniem jej do ponownej produkcji papieru. Z kolei Robert Aeschbach, przedstawiciel szwajcarskiej firmy MŸller Martini współpracujšcej z Axel Springer Verlag w zakresie obróbki po druku, poruszył dwa tematy. Pierwszy to sprawy logistyki w procesie przejęcia gotowych druków przed ich wysyłkš, drugi natomiast dotyczył procesu magazynowania przejœciowego wydrukowanych składek przed dalszymi procesami produkcyjnymi. Następnie Florian Nehm, pełnomocnik Axel Springer Verlag do spraw ochrony œrodowiska, scharakteryzował znaczenie, jakie od lat 90. nadawano w koncernie sprawom ochrony œrodowiska. Koncern jako pierwszy w branży podjšł starania o sprecyzowanie wymogów w zakresie ochrony œrodowiska i przeciwdziałanie jego zanieczyszczaniu, uzyskujšc wiele medali i odznaczeń w skali międzynarodowej za wybitne osišgnięcia w tej dziedzinie. Albrecht H. Glockle, szef zakresu prewencji w zrzeszeniu Druk i Obróbka Papieru omówił temat szkodliwoœci stosowania toluenu we wklęsłodruku dla człowieka. Ostatnim autorem omawianej broszury był Marius Dyrssen, dyrektor w Grupie MD Lang Papier, który przedstawił problematykę produkcji papierów wklęsłodrukowych, a konkretnie dostosowania tego asortymentu papieru do rosnšcych wymagań nowoczesnych, szybkobieżnych wielkoformatowych maszyn wklęsłodrukowych. Jest rzeczš niemożliwš przekazanie w krótkiej informacji kompletnej treœci wypowiedzi grupy specjalistów. Chodzi o zwrócenie uwagi na materiał Đ rodzaj poradnika, bardzo pomocnego wszystkim pracujšcym w technice wklęsłodrukowej, drukarzom, studentom uczelni branżowych, zawierajšcy informacje o aktualnym stanie tej techniki. AB