Wšska wstęga tematem XIX seminarium ZPF
6 gru 2016 14:43

Pod koniec listopada ub.r. w Warszawie odbyło się XIX już seminarium Zrzeszenia Polskich Fleksografów poœwięcone tematyce wšskiej wstęgi. Rozpoczšł je dyrektor biura Zrzeszenia Krzysztof Januszewski informujšc zebranych o samym zrzeszeniu Đ jego działaniach i planach na przyszłoœć, wœród których najważniejsze to: organizacja konkursu Wielka Nagroda Fleksograficzna, wydanie nowego kompleksowego podręcznika fleksografii, zorganizowanie wiosnš i jesieniš br. Forum Fleksograficznego, uruchomienie działów: ăSłownik fachowyÓ oraz ăBłędy drukuÓ na stronie internetowej ZPF, udział w targach drupa 2004 i organizacja wyjazdów ăpraktiflexÓ na targi oraz utworzenie oœrodka szkoleniowego dla fleksografów. Kolejnym prelegentem był Jarosław Seweryn z firmy Sicpa Polska, który omówił problematykę drukowania etykiet za pomocš technik kombinowanych. Rafał Skowroński, występujšcy po nim, przedstawił nowe taœmy montażowe w ofercie firmy 3M Poland. Po krótkiej przerwie Marek Wielemborek Đ właœciciel firmy Graw zaprezentował nowe rozwišzania i możliwoœci w zakresie systemów kontroli nadruku na wstędze. Z kolei Leszek Trzaskowski z firmy Rotary Die Company omówił technologię etykiet termokurczliwych w kontekœcie ich ekspansji na rynku œwiatowym. Globalnie na œwiat opakowań spojrzał również Federico dŐAnnunzio (Gi Due) prezentujšc rozwišzania techniczne maszyn wšskowstęgowych jako alternatywę dla drukowania szerokowstęgowego w zakresie podłoży kartonowych i giętkich. Kolejnym prelegentem był Zbigniew Chełchowski z firmy Wimal prezentujšcy programy Photoshop CS, InDesign CS oraz Illustrator CS w kontekœcie poligrafii. Kolejnym programem zaprezentowanym podczas seminarium był program Inspectro, który omówił Andrzej Rowicki z firmy Wistar. Spotkanie zakończyły dwa wystšpienia Andrzeja Hulpowskiego-Szulca, prezesa Zrzeszenia Polskich Fleksografów Đ pierwsze na temat przepływu informacji od klienta do drukarza, drugie na temat systemu prewencji higienicznej w zakładzie produkujšcym opakowania lub wytwarzajšcym elementy opakowań do artykułów żywnoœciowych Đ HACCP. MD