Wszystko o papierze niepowlekanym
6 gru 2016 14:43

We wtorek 7 paŸdziernika w Warszawie odbyło się zorganizowane przez firmę Arctic Paper seminarium pt. ăPrzewodnik po papierze niepowlekanymÓ poœwięcone wydanemu właœnie przez tę firmę podręcznikowi dotyczšcemu zasad tworzenia druków na papierach niepowlekanych. Spoœród trzech marek reprezentowanych przez Arctic Paper dwie Đ Amber i Munken Đ to papiery niepowlekane. Michał BŸthner-Zawadzki, specjalista ds. rozwoju sprzedaży Arctic Paper Polska jako jeden z głównych powodów wydania ăPrzewodnikaÓ wymienił chęć przekonania użytkowników, że Đ wbrew obiegowej opinii Đ papier niepowlekany nie jest produktem niższej jakoœci, nadajšcym się jedynie do prostych prac tekstowych. Dobrze prezentujš się również wykonane na nim ksišżki, foldery, a nawet albumy (przykłady takich prac zrealizowanych na papierach produkcji koncernu Arctic Paper można było obejrzeć na miejscu). W celu uzyskania takich rezultatów należy oczywiœcie przestrzegać pewnych warunków na wszystkich etapach produkcji. Kluczowš sprawš przy drukowaniu na papierach niepowlekanych jest prawidłowe wykonanie reprodukcji oraz form drukowych. Przewodnik składa się z 4 częœci. Pierwsza zawiera przykłady drukowania różnymi technikami oraz szczegółowe dane techniczne pokazujšce, w jaki sposób osišgnięto dany efekt. W drugiej omówiono zagadnienia zwišzane z papierem (produkcja, podstawowe cechy i własnoœci, różnice między poszczególnymi rodzajami papierów niepowlekanych). Częœć trzeciš poœwięcono przygotowaniu do druku i samemu procesowi drukowania. W tej częœci opisano też hasłowo wszystkie techniki drukowania. Wreszcie częœć czwarta to postpress, czyli procesy wykończeniowe i uszlachetniajšce. Bardzo pomocny dla użytkowników będzie z pewnoœciš słowniczek terminów fachowych zamieszczony na końcu publikacji. Profile ICC były tematem wystšpienia Aleksandra Rostockiego reprezentujšcego Arctic Paper Kostrzyn, jednoczeœnie szefa redakcji polskiego wydania ăPrzewodnikaÓ. Podkreœlał on, że Arctic Paper jest pierwszym producentem papieru, który opracował swój własny program komputerowy zwišzany z papierem, czyli właœnie profile ICC dla poszczególnych jego marek. Profile zostały opracowane nie tylko dla papierów Amber i Munken, ale także dla powlekanych Arctic. Na podstawie tych profili każdy drukarz Đ jak zapewniał A. Rostocki Đ może wykonać własny profil dla swojej maszyny drukujšcej. Stanowi to rozwišzanie problemu rozbieżnoœci kolorystycznej między projektem a rezultatem druku. Profile można œcišgnšć ze stron internetowych Arctic Paper; dostępne sš zarówno w wersji na maca, jak i na peceta. IZ

error: Kopiowanie zabronione!