Xcalibur VLF50 w Eurodruku
6 gru 2016 14:42

W 1999 roku wydawnictwo Passauer Neue Presse zdecydowało się na budowę drugiego (po drukarni w Krakowie) zakładu Eurodruk w Tarnowie Podgórnym k. Poznania. Drukarnia jest obecnie jednym z nowoczeœniejszych zakładów prasowych w Polsce. Zainstalowana tu maszyna Lithoman III drukuje nie tylko czasopisma grupy wydawniczej Polskapresse, ale również prace zlecane przez renomowane wydawnictwa, takie jak Burda, GrŸner und Jahr, a także katalogi, foldery i ulotki dla dużych sieci supermarketów. Od dwóch lat firmš kieruje Iwona Œmigiel. Dwa lata działalnoœci nowej pani dyrektor obfitujš w ważne dla drukarni decyzje. Jednš z nich jest zakup systemu CtP Xcalibur VLF50 firmy Agfa (to pierwsza instalacja tego urzšdzenia w Polsce). Zakład, jak twierdzi Iwona Œmigiel, już dziœ może œmiało konkurować z drukarniami europejskimi: Pracujemy na takim samym sprzęcie jak zakłady europejskie. Czujemy się więc już dziœ drukarniš europejskš i nie boimy się ewentualnej konkurencji po wejœciu Polski do Unii. Niewštpliwie tej odwagi dodaje drukarni fakt, że jest jednš z wielu europejskich drukarń w ramach grupy Passauer, co pozwala jej na wymianę doœwiadczeń, a to z kolei umożliwia unikanie błędów, jakie mogš się zdarzyć w codziennej produkcji. Eliminacji tych błędów oraz usprawnieniu pracy w przedsiębiorstwie ma służyć wprowadzony niedawno system CtP. Zakup CtP Đ podkreœla pani dyrektor Đ jest niewštpliwie ważnym etapem w działalnoœci drukarni. O jego zakupie Iwona Œmigiel myœlała od poczštku swojej pracy w Eurodruku. Mimo iż poczštkowo spotkała się z pewnymi obawami ze strony swoich pracowników, wewnętrzne przekonanie i intuicja podpowiadały jej, że temat należy zanalizować. Po targach POLIGRAFIA 2001 w Poznaniu w Eurodruku zaczęto więc zbierać pierwsze oferty. Następnie pani dyrektor rozpoczęła rozmowy na temat tej inwestycji na szczeblu centrali. Okazało się, że mniej więcej w tym samym czasie inne drukarnie z grupy Passauera również zainteresowały się systemami CtP (były to dwie drukarnie w Czechach i jedna w Niemczech). Dla centrali zainteresowanie czterech drukarń z grupy tš nowš technologiš Đ opowiada pani dyrektor Đ było sygnałem, że należy podjšć w tym kierunku konkretne kroki. Decyzje zapadły bardzo szybko, w wyniku czego Passauer zakupił trzy urzšdzenia Agfy i jedno innego producenta. W ten sposób w Eurodruku w Tarnowie Podgórnym znalazł się Xcalibur VLF50. Przy wprowadzaniu nowej technologii nie obyło się bez problemów. Przede wszystkim Đ mówi Iwona Œmigiel Đ brakowało nam fachowców w tym zakresie, a pozyskanie ich na rynku pracy było bardzo trudne. Dlatego postanowiliœmy przeszkolić własnych ludzi Đ dwie montażystki i dwóch kopistów. Okazało się, że koncepcja przekwalifikowania własnych pracowników była słuszna, zwłaszcza że zatrudnione w drukarni osoby to głównie ludzie młodzi, którzy ambitnie podeszli do tematu. Pani dyrektor ufa, co niejednokrotnie podkreœlała, młodym ludziom (œrednia wieku zatrudnionych w drukarni osób wynosi ok. 30 lat). Kolejnym problemem okazała się sprężarka, która dostarcza sprężone powietrze do urzšdzenia. Na płytach, których produkcję rozpoczęliœmy tuż po instalacji Đ miała ona miejsce w kwietniu Đ pojawiały się drobne kropelki oleju Đ tłumaczy pani dyrektor. Đ Budziło to nasz niepokój, ponieważ nie mogliœmy ustalić, dlaczego tak się dzieje. Z problemem bardzo szybko uporał się serwis Agfy, co umocniło nas tylko w przekonaniu, że nasza decyzja o wyborze dostawcy urzšdzenia była dobra. Pani dyrektor nie ukrywa, że o tym wyborze zadecydowały w dużym stopniu warunki serwisowe, jakie zapewniła Agfa. Jest to pierwsza polska instalacja Agfy, w której zastosowano system zdalnej diagnostyki. Dzięki temu możliwe staje się diagnozowanie ewentualnych usterek, jakie majš miejsce w Poznaniu oraz kontrolowanie wszystkich operacji, które majš miejsce w systemie, z Warszawy, gdzie znajduje się siedziba Agfy. To zdecydowanie zminimalizowało czas reakcji serwisu. Dlaczego w Eurodruku stanšł Xcalibur? To urzšdzenie Đ mówi Iwona Œmigiel Đ kupowane było z myœlš o rozwoju drukarni. Dziœ Eurodruk posiada jednš maszynę drukujšcš (na zdjęciu obok) i jesteœmy œwiadomi, że na tym etapie Xcalibur nie będzie w pełni przez nas wykorzystywany. Jednak patrzymy w przyszłoœć optymistycznie i wierzymy, że już wkrótce będziemy mogli wykorzystywać to urzšdzenie w większym stopniu, ponieważ planujemy zakup kolejnej maszyny drukujšcej. Warto podkreœlić przy tej okazji, że Agfa w ramach instalacji zaproponowała Eurodrukowi ciekawe rozwišzania usprawniajšce jego współpracę z klientami, którzy, jak mówi pani dyrektor, entuzjastycznie zareagowali na wprowadzenie systemu CtP do drukarni, a co najważniejsze Đ zaoferowali pomoc przy wdrażaniu nowej technologii. Na podkreœlenie zasługuje współpraca ze Spółkš Wydawniczš TELE MAGAZYN, która przygotowała pierwsze materiały na CtP. Ponadto w redakcji TELE MAGAZYNU zainstalowano system odbitek próbnych AgfaJet Sherpa 43, na którym drukuje się przygotowane materiały do ostatecznej korekty. Pozwala to na wprowadzanie zmian dosłownie w ostatnim momencie przed drukiem, co przy charakterze pracy takiego magazynu jest niezmiernie ważne. Zaproponowane przez Agfę rozwišzanie jest, zdaniem Iwony Œmigiel, przykładem znakomitej współpracy drukarni, wydawcy oraz dostawcy sprzętu. Wprowadzenie systemu Đ dodaje pani dyrektor Đ poprawiło nasze kontakty z klientami oraz skróciło czas produkcji zlecanych nam prac. Dawniej musieliœmy rezerwować przynajmniej 12 godzin na przygotowanie materiałów do druku, obecnie w cišgu godziny wykonujemy cały komplet płyt. W drukarni realizuje się głównie zlecenia z rynku polskiego (w niewielkim stopniu z zagranicy, głównie z Niemiec, Czech i Ukrainy), choć, jak twierdzi pani dyrektor, Eurodruk wcišż szuka nowych klientów koncentrujšc się przede wszystkim na rodzimym rynku. W tym celu poszerzony został dział sprzedaży, a w planach sš kolejne zmiany majšce na celu ułatwienie kontaktów z klientami. Iwona Œmigiel zdaje sobie również sprawę, że istotnym elementem nowoczeœnie funkcjonujšcej drukarni sš systemy zarzšdzania, które porzšdkujš pracę w przedsiębiorstwie. Obecnie w zakładzie funkcjonuje system zaadoptowany z czeskiej drukarni i dostosowany do charakteru pracy Eurodruku. O wprowadzaniu ISO Iwona Œmigiel nie myœli; uważa, że system ten jest potrzebny drukarni, która nie ma unormowanego systemu pracy i organizacji, a do takich zakładów Eurodruk już nie należy. Przed nami zresztš dużo ważniejsze dla nas inwestycje Đ dodaje pani dyrektor. Đ Jesteœmy przekonani, że podšżamy we właœciwym kierunku.

error: Kopiowanie zabronione!
cript>