Xerox Đ 2 lata zmian
6 gru 2016 14:42

W paŸdzierniku 2001 mija drugi rok wprowadzania zmiany jakoœciowej działalnoœci firmy Xerox w Polsce, która zakładała przemodelowanie biznesu przy jednoczesnym wykorzystaniu możliwoœci rozwoju zwišzanych z usługami na rynku biurowych urzšdzeń drukujšcych i poligrafii. Z tej okazji podczas konferencji prasowej, która odbyła się 17 paŸdziernika w Warszawie, przedstawione zostały wyniki wprowadzania tych przemian. Zmiany struktury wewnętrznej firmy wišzały się z outsourcingiem częœci działalnoœci Đ logistyki i serwisu. Liczba pracowników firmy Xerox w Polsce zmniejszyła się od stycznia 1999 r. o 81 osób, spoœród których 33 zostały zatrudnione w firmach powstałych w wyniku zmiany modelu biznesu, takich jak partnerzy handlowi czy firmy serwisowe. Dla pozostałych pracowników przeprowadzono program outplacement. Wszyscy znaleŸli miejsca pracy. W efekcie wprowadzonych zmian przychody Xeroksa z działalnoœci w Polsce w roku 2000 wyniosły 167,4 mln złotych, co oznacza ponad 32% wzrost w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku. Zysk wypracowany przez spółkę Xerox Polska, który pod koniec roku 1999 kształtował się na poziomie ujemnym (-22,6 mln złotych), za rok 2000 wyniósł 6,3 mln złotych. Firma prognozuje, że w 2001 r. wygeneruje zyski na poziomie 7,7 mln zł. Osišgnięcie zyskownego modelu działalnoœci naszej firmy w Polsce jest rezultatem przeorganizowania sposobu prowadzenia biznesu oraz skutecznoœci firmy w pozyskiwaniu zamówień z wielu segmentów rynku Đ powiedział podczas konferencji Swapan Chaudhuri, dyrektor generalny Xerox Polska (na zdjęciu). Xerox Polska po zmianach koncentruje swojš działalnoœć wokół czterech obszarów: 1) rozwišzań produkcyjnych, 2) drukarek i urzšdzeń wielofunkcyjnych dla firm, 3) usług outsourcingowych, 4) artykułów biurowych. W 2000 r. Xerox osišgnšł w Polsce 73% udział w sprzedaży rozwišzań produkcyjnych do druku czarno-białego oraz 71%, jeżeli chodzi o druk kolorowy. Od poczštku 2001 r. do sprzedaży na rynek polski wprowadzonych zostało dziewięć nowych rodzin drukarek. W stosunku do okresu styczeń Đ wrzesień 2000 r., Xerox w analogicznym okresie 2001 r. osišgnšł ponad 40% wzrost sprzedaży drukarek kolorowych. Trzeci obszar działalnoœci, na którym koncentruje się obecnie firma Xerox w Polsce, stanowiš doradztwo i usługi zarzšdzania wiedzš, treœciš i dokumentami. W okresie ostatnich dwunastu miesięcy firma podpisała szeœć kontraktów outsourcingowych dotyczšcych wdrożenia nowych projektów w przedsiębiorstwach z sektorów finansowego, publicznego i usługowego. Czwarta specjalnoœć Xeroksa to oferta artykułów biurowych. Stanowi jš około 400 produktów standardowych i niestandardowych, takich jak papier kserograficzny, folie, etykiety i inne dedykowane do pracy we wszystkich rodzajach drukarek laserowych, atramentowych i w kopiarkach. Kompatybilne materiały eksploatacyjne Xerox stanowiš nowoœć, która została natychmiast zauważona przez rynek i wykazuje ogromnš dynamikę wzrostu. Opracowano na podstawie informacji prasowej