XIV seminarium fleksograficzne
6 gru 2016 14:42

Zrzeszenie Polskich Fleksografów to w zasadzie jedyna organizacja zawodowa w branży poligraficznej, która w szerokim zakresie prowadzi seminaria szkoleniowe oraz zagraniczne warsztaty fleksograficzne w różnych krajach europejskich. Organizowanie w skali roku 5-6 seminariów i 2-3 wyjazdów na praktyki zagraniczne w szybkim tempie przyczynia się do popularnoœci i stałego wzrostu liczby członków Zrzeszenia. XIV seminarium pt. ăKolor we fleksografii; kontrola nadruku, oprzyrzšdowanieÓ, odbyło się 15 maja w Bibliotece Narodowej. Podstawowe tematy seminarium to: Ľ wzorce kolorystyczne we fleksografii, Ľ podstawowe systemy farb Sun Chemical (kryteria mieszania systemów), Ľ zarzšdzanie kolorem w produkcji opakowań, Ľ zarzšdzanie zleceniami i zadaniami w firmie poligraficznej Đ system oprogramowania Impero, Ľ urzšdzenia kontrolne nadruku na wstędze Đ etykiety, papier, folia, Ľ listwy raklowe Đ zastosowania, nowoœci, Ľ dobór wałków rastrowych w technologii fleksograficznej. Wysoka frekwencja œwiadczy o interesujšcym doborze tematów, jak również o potrzebie zdobycia lub uzupełnienia wiedzy o nowoœciach w przygotowalni i druku fleksograficznym. Uczestniczšc w kolejnych seminariach można zaobserwować, że referenci systematycznie odchodzš od prezentacji marketingowych swoich produktów na rzecz informacji o technologii i technice oraz przekazywania praktycznych porad dotyczšcych występowania problemów w czasie procesów produkcyjnych. Fleksografia jest technologiš bardzo złożonš, szczególnie w przygotowalni form drukowych, więc uzyskanie produktu końcowego (wydrukowanie nakładu) na żšdanym poziomie jakoœciowym wymaga nie tylko dużego doœwiadczenia i wiedzy załóg, ale również powszechnego stosowania przyrzšdów kontrolno-pomiarowych. Cały proces technologiczny obraca się wokół klienta. Klient przyjmuje nakład lub go odrzuca, najczęœciej żšdajšc upustów cenowych (jest to doœć często praktykowane). Po krótkim wprowadzeniu Krzysztofa Januszewskiego Đ dyrektora biura Zrzeszenia prowadzšcego tradycyjnie seminaria ZPF Đ głos zabrał Andrzej Hulpowski-Szulc. Tematem wykładu było zatwierdzanie wzorców kolorystycznych w drukarni. Omówił on technikę przygotowania druku ăod projektu do wydrukowanego wzorcaÓ i wszystkie zwišzane z tym zagrożenia, jakie napotyka drukarnia przy realizacji zamówienia klienta, jak też zasady współdziałania z klientem w celu właœciwego spełnienia jego oczekiwań. Zwrócił uwagę na etapy procesu, które podlegajš szczególnej kontroli klienta, a ich wyniki wymagajš jego zatwierdzenia. Na przykładach przedstawił rodzaje, hierarchię i wzajemnš zależnoœć wzorców, a także organizację tworzenia i archiwizowania wzorców dokumentujšcych jakoœć nadruku. Drukarnia, aby uniknšć problemów z odbiorem nakładu przez zamawiajšcego, powinna: Ľ dbać o najwyższš jakoœć produkcji, Ľ wyposażyć zakład w odpowiednie przyrzšdy kontrolno-pomiarowe i kalibrować je okresowo, Ľ przechowywać zaakceptowany przez klienta wydruk, Ľ ustalić z klientem tolerancje odchyłek barw, Ľ gromadzić próbki z poszczególnych partii nakładu, Ľ przeprowadzać wzrokowš kontrolę barw przy identycznym oœwietleniu, Ľ pamiętać, że stosowanie tańszych materiałów eksploatacyjnych może spowodować większe straty aniżeli oszczędnoœci na cenach materiałów. Jako drugi wystšpił Roman Iwaszczuk, przedstawiciel Sun Chemical Đ była to prezentacja firmy i oferta rynkowa farb graficznych. ăZarzšdzanie kolorem w produkcji opakowańÓ Đ kolejny temat zaprezentował Andrzej Rowicki (Przygotowalnia Fleksograficzna WISTAR). Zwrócił uwagę na wieloœć zmiennych parametrów, które sprawiajš, że choć system zarzšdzania kolorem budowany jest w oparciu o doœwiadczenia z offsetu, do uzyskania dalszych pozytywnych rezultatów we fleksografii trzeba jeszcze wielu doœwiadczeń. Wykład dotyczył kontroli na każdym etapie cyklu produkcyjnego i podkreœlił ważnoœć jej wprowadzenia. Zdzisław Habasiński z firmy Logos zaprezentował system Impero (œrodowisko PC i Mac) do zarzšdzania zleceniami i zadaniami w przygotowalniach poligraficznych. System łšczy funkcje systemów zarzšdzania kontaktami z klientami (CRM) i zarzšdzania pracš (workflow). Klient przygotowalni wykorzystujšc odpowiedniš stronę www może składać zlecenia (definiujšc wymaganš technologię), kontrolować postęp prac, sprawdzać terminy przesyłek, numery listów przewozowych itp. Impero umożliwia przydzielanie zadań wykonawcom, ustalanie priorytetów, œledzenie wykonania. System gromadzi dane statystyczne czasu pracy, materiałów do produkcji i finansów z podziałem na pracowników, zamówienia i klientów. Marek Wielemborek (PU GRAW) przedstawił system firmy Visi-Tech do kontroli zadruku wstęgi. Zaprezentowany system bieżšcej kontroli nadruku z zastosowaniem kamery wideo, komputera i monitora (wideokontrola) jest podstawš utrzymania powtarzalnoœci nadruku od poczštku do końca realizacji zamówienia. System posiada ponad 10 pamięci obrazów, co umożliwia powrót do tych wykonań w dowolnej chwili i porównanie z bieżšcš, powtarzanš produkcjš. Spełnia oczekiwania drukarzy i łšczy efektywnš kontrolę z wysokš jakoœciš i rzetelnoœciš wykonania, zapewnia też zwiększenie prędkoœci pracy maszyny i tym samym jej wydajnoœci oraz znaczne zmniejszenie odpadów przez wczesne wykrywanie wad druku. W dalszej częœci wystšpienia M. Wielemborek zaprezentował system listew (rakli) stalowych i z tworzywa zgarniajšcych/uszczelniajšcych produkcji szwedzkiej firmy Swedev AB. Na uwagę zasługuje szeroki asortyment produktów pod względem budowy (klinowe, promieniowe, lamelowe), struktury wewnętrznej (węglowe, nierdzewne i powlekane), zastosowań (do zadruku różnych podłoży w otwartych i zamkniętych systemach dozowania farb) oraz ekonomicznego wykorzystania (dla małych, œrednich i dużych zamówień lub niskich i wysokich prędkoœci). Przedstawiciel firmy Grafikus Józef Jarosz przedstawił ofertę firmy dla fleksografii obejmujšcš m.in. maszyny drukujšce Comexi, wałki rastrowe Praxair, tuleje Rossini, płyty i urzšdzenia DuPont. Następnie przedstawiciel firmy Praxair Geert Penne opisał technologie wykonywania ceramicznych wałków rastrowych, gdzie najważniejszymi etapami sš: pokrywanie ceramiczne powierzchni oraz laserowe grawerowanie przy użyciu technik Single/Double/Multi-HIT, REV, ART oraz ich wpływ na kształt i pojemnoœć kałamarzyków wałka rastrowego. Omówił także zastosowania wałków w zależnoœci od rodzaju grawerowania. Na koniec przedstawił nowy rodzaj listwy raklowej pokrytej ceramicznš warstwš o nazwie Duroblade, charakteryzujšcej się wysokš jakoœciš i wytrzymałoœciš do 480 godzin pracy. Krzysztof Januszewski na zakończenie seminarium przedstawił zamierzenia ZPF na rok bieżšcy oraz zapowiedział uruchomienie fleksograficznego serwisu internetowego. Kolejne XV seminarium pt. ăTechnologia UVÓ przewidziane jest na 18 czerwca br. Opracował AO

error: Kopiowanie zabronione!
cript>