Xteam rozszerza ofertę
6 gru 2016 14:43

Powstała w tym roku firma Xteam jest od stycznia wyłšcznym koncesjonerem cyfrowych urzšdzeń Xerox na polskim rynku poligraficzno-wydawniczym. Od niedawna Xteam ma w ofercie także profesjonalne skanery DigiBook, produkowane przez francuskš firmę i2S, przeznaczone m.in. dla bibliotek i archiwów. Z tej okazji 7 maja w siedzibie firmy Xteam odbyła się prezentacja nowego modelu skanera DigiBook Đ 6002RGB. Jak poinformowała prowadzšca prezentację Magdalena Wadowska, odpowiedzialna w firmie Xteam za obsługę kluczowych klientów z rynku poligraficzno-wydawniczego, najważniejsze zalety, jakie oferujš skanery z rodziny DigiBook, to: możliwoœć ochrony unikatowych dzieł i ksišżek, zwiększenie dostępnoœci rękopisów i starodruków (dzięki konwersji do postaci cyfrowej), udostępnianie kopii zamiast oryginałów (i zmniejszenie ryzyka kradzieży lub zniszczenia), a także publikowanie nowych zbiorów tematycznych na podstawie różnych Ÿródeł. Właœnie z tych względów wœród klientów najbardziej zainteresowanych nabyciem tego rodzaju urzšdzenia powinny się znaleŸć biblioteki. Jednak wielu z nich po prostu nie stać na wydatek rzędu 300 tys. zł, tyle bowiem kosztuje skaner Digi-Book w wersji kolorowej 6002 wraz z niezbędnym oprogramowaniem. Zdaniem Swapana Chaudhuri, właœciciela i prezesa firmy Xteam, w Polsce istnieje rynek na co najmniej 30 skanerów tego rodzaju. Prezentowana podczas spotkania wersja skanera DigiBook pozwala na szybkš i łatwš archiwizację kolorowych oryginałów. Istotnš zaletš jest eliminacja ryzyka uszkodzenia opraw ksišżkowych Đ oryginał nie musi być dociskany do szyby, jak to ma miejsce w większoœci skanerów, zaœ specjalna automatyczna korekta krzywizny nie wymusza całkowitego otwierania ksišg. Co równie istotne, oryginał jest oœwietlany zimnym, niezawierajšcym ultrafioletu œwiatłem. Skaner DigiBook 6002RGB został wyposażony w kamerę liniowš 3 x 6000 pikseli (w przypadku wersji 10000RGB jest to 3 x 10 000 pikseli), zakres rozdzielczoœci optycznej wynosi 200-700 dpi. Zapis zeskanowanego pliku następuje w formacie TIFF lub JPEG. Wydajnoœć urzšdzenia to 600 stron na godzinę przy opcji skanowania 2 stron A4 z rozdzielczoœciš 250 dpi. Skaner jest dostarczany wraz z oprogramowaniem BookRestorer, które oferuje m.in. funkcje odtwarzania struktury ksišżek, wizualizacji poszczególnych etapów reprodukcji, retuszowania obrazów przed publikacjš. SS