XVIII Kołobrzeskie Dni Poligrafii
6 gru 2016 14:42

W dniach 4-6 czerwca odbywały się XVIII Kołobrzeskie Dni Poligrafii. W tradycyjnym nadmorskim spotkaniu poligrafów wzięło udział prawie 100 osób. Także tradycyjnie, poza merytorycznym programem konferencji, spotkanie obfitowało w atrakcje typu rozrywkowego: występ kabaretu ăKoń PolskiÓ, zwiedzanie Kołobrzegu połšczone z rejsem po Bałtyku, a dla najwytrwalszych Đ podróż promem do Malmš i Kopenhagi. Patronat medialny nad imprezš objęły redakcje Poligrafiki i ăVidartuÓ. Konferencję tradycyjnie otworzyli Anna Hoffman i Waldemar Œwiatły ze Szczecińskiej Agencji Edukacyjnej, która jest organizatorem Kołobrzeskich Dni Poligrafii. Następnie zabrał głos Apolinary Brodecki, wiceprezes firmy Alfa-Print, naszego wydawcy, który okreœlił rolę, jakš powinna odegrać poligraficzna prasa fachowa w aspekcie wejœcia Polski do Unii Europejskiej. W częœci merytorycznej pierwszy dzień konferencji zdominowała tematyka computer-to-plate. Nasza redakcja zorganizowała sesję szkoleniowš pod hasłem ăCtP przebojem na polskim rynku poligraficznymÓ, która została podzielona na dwie częœci. Najpierw mieliœmy okazję wysłuchać dwóch referatów programowych. Przemysław Kida przedstawił znaczenie systemów workflow i proofingu w CtP, następnie Jacek Hamerliński zaprezentował aktualnie dostępne na rynku technologie CtP, krótko scharakteryzował rynek CtP i tendencje rozwojowe systemów bezpoœredniego naœwietlania form (pierwszš częœć referatu J. Hamerlińskiego znajdziecie Państwo w tym wydaniu Poligrafiki). Potem przyszedł czas na dyskusję, w której wzięli udział m.in. przedstawiciele dostawców, a także jedyny na konferencji przedstawiciel drukarni wyposażonej w system CtP Đ Robert Miller, prezes warszawskiej drukarni Lotos. W drugiej częœci sesji nt. CtP wysłuchaliœmy wystšpień przedstawicieli szeœciu firm oferujšcych naœwietlarki do płyt. Rozpoczšł Paweł Szpil z firmy Heidelberg Polska, który przedstawił systemy Topsetter 74 i 102, wprowadzone do sprzedaży podczas targów DRUPA 2000. Ponadto usłyszeliœmy m.in. informację, że jesieniš tego roku Heidelberg wprowadzi do oferty naœwietlarkę CtP wyposażonš w laser fioletowy. Kolejny mówca, Ryszard Barański z firmy Bracia Henn, przedstawił ofertę firmy w zakresie naœwietlarek do płyt Fuji i LŸscher. Jako trzeci wystšpił ponownie Jacek Hamerliński, tym razem prezentujšc ofertę Agfy. Kolejna prezentacja dotyczyła naœwietlarek Screen, referat wygłosił Piotr Kulisz z firmy VNT. Pište wystšpienie przygotował Edward Godawa z firmy Digiprint, jednego z trzech na polskim rynku przedstawicieli CreoScitex. Jako ostatni prelekcję wygłosił Andrzej Sochoń z Reprografu, który zaprezentował technologię bezpoœredniego naœwietlania płyt konwencjonalnych, którš stosuje m.in. niemiecki basysPrint, reprezentowany w Polsce przez Reprograf. Sesję prowadzili wspólnie Sławomir Sokołowski, redaktor naczelny Poligrafiki i Zenon Niedbalski, właœciciel studia Fototype, który w podsumowaniu dokonał analizy wad i zalet łšczenia studia prepress z drukarniš. Na zakończenie Z. Niedbalski wystšpił ze wspólnš inicjatywš firmy Fototype i Poligrafiki majšcš na celu powołanie do życia ogólnobranżowego forum dyskusyjnego, na którym będzie możliwoœć szybkiej i rzeczowej wymiany opinii i doœwiadczeń. Do tematu wrócimy już niebawem. Druga częœć dnia była zwišzana z drukiem cyfrowym. Jako pierwsi wystšpili w niej przedstawiciele firmy Xerox Polska. Po wstępie wygłoszonym przez Swapana Chaudhuriego, dyrektora generalnego firmy, zalety cyfrowych systemów druku kolorowego DocuColor 2000 przedstawili Izabela Krzywicka i Grzegorz Dzięcioł. Następnie Andrzej Ambrożkiewicz z firmy Heidelberg Polska przedstawił cyfrowe systemy Digimaster i Nexpress. Jednoczeœnie poinformował o wrzeœniowej premierze komercyjnej maszyny Nexpress, która odbędzie się podczas targów PRINT w Chicago. Premiera europejska nastšpi trzy tygodnie póŸniej podczasÉ Dni Otwartych Heidelberg Polska w Warszawie! Na zakończenie wystšpił Artur Łaszcz z firmy Canon Polska. Temat druku cyfrowego wracał jeszcze dwukrotnie w kolejnych dniach konferencji w referatach Wangiela Bangisa z firmy Riso Poland i Dariusza Żelichowskiego z OcŽ Poland. Na konferencji nie zabrakło też tematyki maszyn offsetowych. Pojawiła się ona podczas kolejnych dni konferencji w wystšpieniach Krzysztofa Pućko z Grafikusa (referat na temat nowej serii maszyn Mitsubishi Đ Diamond) i Piotra Żyznowskiego z firmy Mercator Poligrafia, który przedstawił rozwišzania zastosowane w maszynach innego japońskiego producenta Đ Shinohara. Program komercyjny konferencji uzupełnił referat Jacka Bucholca z firmy Scorpio na temat farb pigmentowych. Z kolei drugi dzień, a w zasadzie jego przedobiednia częœć, był poœwięcony referatom programowym. Na poczštek dyrektor biura Polskiej Izby Druku Zdzisław Adamski krótko scharakteryzował stan przemysłu poligraficznego w krajach Unii Europejskiej oraz w Polsce. Następnie Przemysław Œleboda z Centralnego Oœrodka Badawczo-Rozwojowego Przemysłu Poligraficznego przedstawił zagadnienia zwišzane z ochronš œrodowiska w poligrafii, ze szczególnym uwzględnieniem BAT Đ najlepszych dostępnych technik ekologicznej działalnoœci drukarń. Kolejny referent, Stanisław Radomski, wystšpił z wykładem pod tytułem ăBarwometria przepustkš do współczesnej poligrafiiÓ (artykuł na ten temat już wkrótce na naszych łamach). Jako ostatni w tej częœci wystšpił Leszek Markowski z Instytutu Poligrafii Politechniki Warszawskiej, który zaprezentował kryteria wyboru spoœród rastrów amplitudowego i stochastycznego. Jak widać, częœć merytoryczna konferencji była bardzo ciekawa, dlatego cieszy coraz powszechniejszy w niej udział przedstawicieli drukarń. Wbrew obawom co niektórych Kołobrzeskie Dni Poligrafii nie ograniczyły się do referowania zagadnień technicznych dla konkurencji. Frekwencja, tak wœród drukarzy, jak i przedstawicieli dostawców, wzrosła w porównaniu do ubiegłego roku. Niektórzy po czerwcowym spotkaniu byli przekonani, że wezmš udział także w kolejnych konferencjach. A najbliższe spotkanie organizowane przez Szczecińskš Agencję Edukacyjnš już w styczniu w Bukowinie Tatrzańskiej. Do zobaczenia! SS