Zapraszamy do dyskusji!
6 gru 2016 14:42

Zaczšł się nowy rok, najprawdopodobniej ostatni pełny rok przed przystšpieniem naszego kraju do Unii Europejskiej. Od dłuższego czasu Polska przygotowuje się do tej historycznej chwili. Chwili, na którš jedni czekajš z nadziejš, inni zaœ myœlš o niej z obawš. Ostatnie przygotowania do akcesu majš miejsce w nie najlepszych czasach; kryzys nękajšcy gospodarkę œwiatowš dotknšł także naszš branżę. Wiele się na ten temat mówi, wiele słyszy, ale niezbyt wiele słychać głosów wnoszšcych coœ nowego, jakšœ wskazówkę, próbę rozwišzania problemów nurtujšcych poligrafów. I to mimo wielu okazji do tego się nadarzajšcych, także na naszych łamach. Zatem Đ zapraszamy do dyskusji. Dyskusji nie tyle o obawach i nadziejach zwišzanych z wejœciem Polski do Unii, ile o tym, jak sobie poradzić w sprawach codziennych, ale ważnych dla wszystkich drukarń. To one bowiem zdeterminujš kondycję i warunki, w jakich nasze rodzime firmy będš wchodziły na wspólny rynek. Rok 2003 będzie obfitował w wiele ciekawych Đ miejmy nadzieję Đ wydarzeń: targów, konferencji, sympozjów, podczas których z pewnoœciš nie zabraknie miejsca do rozmów, dyskusji, wymiany wiedzy, dzielenia się doœwiadczeniami. Ważne jednak, by wszystkie te wydarzenia odbywały się na odpowiednim poziomie, aby ich uczestnicy mieli przekonanie, że pienišdze wydane na przyjazd do Poznania, Kołobrzegu czy Bukowiny zostały wydane sensownie. Czy jest to możliwe? Naszym zdaniem tak. Sukces ubiegłorocznej konferencji w Inowrocławiu, olbrzymie zainteresowanie szkoleniami nt. nowych przepisów w zakresie ekologii, wcišż rosnšca popularnoœć technologii cyfrowych omawianych m.in. podczas Kołobrzeskich Dni Poligrafii, zapowiadana liczba imprez towarzyszšcych targom POLIGRAFIA 2003 Đ wszystko to œwiadczy o tym, że ludzie z branży chcš się spotykać, chcš dyskutować, chcš... przyjeżdżać po wiedzę. Brakuje jednak dalszego cišgu tych pożytecznych imprez Đ realizacji uchwał i wniosków z bardzo interesujšcych (i czasami bardzo goršcych) dyskusji, jakie majš miejsce na większoœci z nich. Dawniej, za czasów Zjednoczenia Przemysłu Poligraficznego, ów ădalszy cišgÓ należał do jego obowišzków. Najważniejsza obecnie organizacja branżowa Đ Polska Izba Druku Đ ma nieco inny charakter i inne zadania. Zwłaszcza że organizatorami wyżej wspomnianych imprez sš różne instytucje: stowarzyszenia branżowe, prywatne firmy, organizatorzy targów. Wydaje nam się jednak, że tę rolę może znakomicie podjšć redakcja Poligrafiki. W końcu 55 lat tradycji zobowišzuje, skoro nikt inny tego rodzaju działań nie zaproponował. Uczestniczymy, z reguły jako współorganizator, patron medialny lub instytucja współpracujšca, we wszystkich liczšcych się imprezach branżowych w Polsce. Prezentujemy je na naszych łamach, podobnie zresztš jak inne redakcje. Na tym jednak nie chcemy poprzestać. Spróbujemy zatem podjšć temat kontynuacji działań, o których mowa na targach i konferencjach. Co więcej Đ jesteœmy przekonani, że zawarte w tytule niniejszego wstępniaka zaproszenie do dyskusji zostanie podjęte.

error: Kopiowanie zabronione!
cript>