Zarzšdzanie etykietš
6 gru 2016 14:43

Kolejna już 6. Międzynarodowa Konferencja Etykietowa organizowana przez firmę Brigl & Bergmeister Papierfabrik m.b.H, znanego producenta papierów etykietowych, odbyła się tradycyjnie w austriackim kurorcie Bad Gastein w dniach 8-11 paŸdziernika. W konferencji uczestniczyło około 300 osób z 26 krajów; była ona miejscem spotkania fachowców: drukarzy etykiet, producentów papieru, przedstawicieli przedsiębiorstw stosujšcych etykiety, projektantów i pracowników marketingu. Dlatego też starannie przygotowano szeroki zakres tematów branżowych ze szczegółowymi analizami i informacjami o zależnoœciach wpływajšcych na efekt i sukces rynkowy etykiety lub opakowania. Gertrude Eder Đ dyrektor zarzšdzajšca Brigl & Bergmeister (na zdjęciu) w słowie wstępnym omówiła między innymi sytuację na rynku etykiet, który wykazuje tendencje zwyżkowe w porównaniu z innymi segmentami rynku. Podkreœliła również, że kolejne konferencje etykietowe weszły do kalendarza imprez branżowych i stały się najważniejszš imprezš tego rodzaju dla wszystkich kooperantów, którzy biorš udział w procesie wytwarzania etykiety. W zwišzku z rosnšcš konkurencjš rynkowš umacnia się rola etykiety w reklamie i sprzedaży. Rynek etykiet znajduje się pod wpływem dynamicznych zmian i rosnšcych wymagań, obserwuje się rosnšcš globalizację, łšczenie przedsiębiorstw i reorganizację, ale również pojawiajšce się nowe technologie w produkcji etykiet. Jako producent papierów etykietowych dostrzegamy naszš odpowiedzialnoœć w przygotowaniu międzynarodowej platformy służšcej wspieraniu innowacyjnoœci i znaczenia etykiety jako medium Đ powiedziała Gertrude Eder. W konferencji wzięła udział spora grupa uczestników z Polski: oprócz kierownictwa i pracowników firmy Asenpol, dystrybutora papierów etykietowych firmy B & B w Polsce, obecnych było dwunastu szefów i przedstawicieli polskich drukarń etykiet i opakowań, którym zapewniono symultaniczne tłumaczenie wystšpień konferencyjnych na język polski. Prezes firmy Asenpol Edward Œwietlik nie tylko otoczył opiekš polskš grupę, ale również zadbał o wymianę poglšdów na temat rynku polskiego w odniesieniu do europejskiego i konsolidację grupy. W sumie wystšpiło 15 referentów i przeprowadzono dwie sesje dyskusji panelowych. Istotnym tematem konferencji było zbliżajšce się rozszerzenie Unii Europejskiej i wynikajšce z tego zarówno szanse, jak i obawy oraz różnorodne wpływy na rynek etykiet i opakowań. Szanse i ryzyko rozpatrywano w różnych aspektach. Podkreœlano, że rozszerzenie UE jest nie tylko ważnym, ale również niepodważalnym tematem w historii europejskiej integracji. Dzisiaj możemy tylko przewidywać polityczne, gospodarcze i społeczne następstwa integracji. Analitycy rynku informowali nie tylko o wzroœcie czy spadku w poszczególnych grupach artykułów konsumpcyjnych ze szczególnym uwzględnieniem napojów, ale również o tendencjach i zmieniajšcej się ămodzieÓ młodego pokolenia na spożywanie nowych napojów. Prezentowano też poglšd, że poziom sprzedaży dóbr konsumpcyjnych uzależniony jest od odpowiedniego modyfikowania etykiet, nadajšcego im bardziej wyrazisty kolorystycznie wyglšd przy jednoczesnym zachowaniu cišgłoœci marki firmy. Referat ăSzanse, ryzyka i przewidywania rozszerzenia UE na wschódÓ był wprowadzeniem do dyskusji panelowej zaprezentowanym przez Paula Lendvai Đ eksperta ds. wschodnich telewizji austriackiej. Oto kilka zanotowanych wypowiedzi z dyskusji panelowej: Europa Œrodkowa w zakresie produkcji opakowań jest już ustabilizowana Đ nasze zainteresowania idš dalej na wschód: Ukraina, Rosja, Kazachstan i inne kraje tego regionu. Zastanawiano się, czy można się opierać, po wejœciu nowych państw do UE, na lokalnych managerach? Kraje wchodzšce do Unii Europejskiej majš już swoich lokalnych managerów, należy ich wspierać w dostosowaniu się do nowych reguł. W ludzi należy inwestować Đ we wszystkich krajach jest duża chęć nauki nowej organizacji. Rozszerzenie Unii jest szansš zarówno dla nowych, jak i starych członków. Europa Centralna ma wielkie szanse rozwoju, a my powinniœmy dobre inicjatywy wspierać i pomagać tym krajom. Obecnoœć przedstawiciela redakcji Poligrafiki na konferencji była okazjš do zebrania opinii odnoœnie do korzyœci dla firmy, wynikajšcych z uczestnictwa w tej imprezie. Oto one: Janusz Schwark Đ właœciciel BSC Drukarnia Opakowań: Informacje o tendencjach pomogš mi w podejmowaniu decyzji co do bieżšcego działania i inwestycji. Cenne były informacje o potrzebie współdziałania wszystkich uczestniczšcych w produkcji etykiet, ale najważniejsze dla mnie, to, co będę chciał wprowadzić w swojej firmie, to nowe podejœcie do klientów i zasady współpracy z nimi oraz nowe formy zarzšdzania. Interesujšce dla mnie były również opinie specjalistów dotyczšce rynku po rozszerzeniu UE; każdy z nas powinien uzmysłowić sobie, co się z tym wišże i pod tym kštem ustawić podejœcie do zleceniodawcy i do własnej firmy. Jadwiga Mojzesowicz-Bilewska Đ prezes zarzšdu Drukarni Ortis: Jedna fundamentalna zasada: nigdy nie należy klientowi obniżać ceny, należy mu coœ dodawać Đ rozbudowywać wartoœć dodanš; jak się obniży cenę, to nigdy nie będzie powrotu. Pokazano nam, że należy budować więzi z klientem, wyprzedzać jego oczekiwania, rozwijać działalnoœć firmy zgodnie z tendencjami w UE. Wtedy będziemy mieli szansę za 20-30 lat znaleŸć się w czołówce krajów europejskich. Nie należy nie doceniać wzajemnego poznania się grupy polskiej, to może zaowocować dalszš współpracš. Grzegorz Szadok Đ wiceprezes, członek zarzšdu Drukarni Etykiet OPEGEK: Po przekazanych nam informacjach o UE musimy się solidnie przygotować; z tego, co mówili prelegenci, należy wycišgnšć wnioski, że oni ostrzš sobie zšbki na nas, musimy się przed tym bronić. Nadszedł czas, aby zaczšć ze sobš współpracować Đ konsolidować naszš branżę. Miałem również okazję zapytać dyrektor Gertrudę Eder o ocenę kolejnej konferencji i korzyœci dla organizatora i producenta papierów etykietowych, firmy B&B. Z konferencji dla naszej firmy wynika wiele korzyœci Đ powiedziała G. Eder Đ Przede wszystkim to, że spotkaliœmy się z bardzo dużš grupš naszych klientów i wspólnie z nimi mogliœmy omówić wszystkie problemy zwišzane z produkcjš etykiet. Staraliœmy się o znanych specjalistów, którzy zaprezentowali interesujšce tematy, abyœmy wszyscy mogli się czegoœ interesujšcego dowiedzieć, nauczyć i przedyskutować. Nie bez znaczenia jest, że Brigl & Bergmeister buduje swój image. Pytamy, czy trudny okres dla poligrafii w Niemczech i zapewne w Austrii ma również negatywny wpływ na producenta papierów etykietowych? Recesja w poligrafii nie ma większego znaczenia dla naszej firmy. Ludzie jedzš i pijš, a więc opakowania i etykiety sš potrzebne. Według G. Eder eksport papierów etykietowych do Polski wykazuje niewielki wzrost. Szybill Hammerschmid Đ szefowa sprzedaży na Europę w firmie Brigl & Bergmeister Đ stwierdziła: Konferencja służy zacieœnieniu kontaktów z naszymi klientami. Staramy się też przekazać informacje o nowoœciach i tendencjach rynku, o możliwoœciach współpracy z firmš B & B. Nie bez znaczenia jest również okazja do wymiany poglšdów i konsolidacji działań producentów etykiet. Obiegowe informacje o recesji w poligrafii nie dotyczš naszych produktów; w bieżšcym roku tak jak i w latach poprzednich przewidywany jest wzrost sprzedaży. W Polsce od pięciu lat notujemy wzrost sprzedaży w granicach 3-7% rocznie, w bieżšcym roku przewidujemy wzrost w granicach 5%. Polski rynek uważamy za stabilny. Z mojego punktu widzenia w polskiej poligrafii następujš pozytywne zmiany: poza tym, że następuje wzrost sprzedaży, to klienci dokładnie wiedzš, jakiego asortymentu papieru potrzebujš. Utrzymanie tak dobrej pozycji w Polsce jest zasługš naszego przedstawicielstwa handlowego, firmy Asenpol, z którš ku naszemu zadowoleniu współpracujemy już od 10 lat. Cykliczne organizowanie Konferencji Etykietowych stało się aktywnym łšcznikiem dla całej branży etykietowej. Duża liczba uczestników z wielu krajów i staranny dobór tematów umacniajš jej wysokš rangę w branży etykiet i opakowań na przyszłoœć. Wœród wzorów etykiet piwnych prezentowanych podczas konferencji widoczne były trzy rodzime: Warka, Lech i Królewskie