Zebranie Plenarne ZG Sekcji Poligrafów
6 gru 2016 14:42

W dniu 26 wrzeœnia br. w Instytucie Papiernictwa w Łodzi odbyło się kolejne zebranie plenarne Zarzšdu Głównego Sekcji Poligrafów SIMP z udziałem przewodniczšcych oddziałów i kół terenowych. Pod nieobecnoœć prezesa zarzšdu kol. Kazimierza Stępniewskiego posiedzeniu przewodniczył sekretarz ZG Sekcji Poligrafów SIMP kol. Marek Kryczka. Z satysfakcjš należy odnotować znaczšcš frekwencję. Uwaga zebranych koncentrowała się na sprawach zwišzanych z obchodami 50-lecia w oddziałach Sekcji, stanem zaawansowania wydawnictwa okolicznoœciowego oraz zagadnieniami dotyczšcymi rzeczoznawstwa w zakresie poligrafii. W przedmiotowych kwestiach prowadzona była interesujšca i konstruktywna dyskusja. W jej wyniku negatywnie oceniono zaawansowanie opracowania okolicznoœciowego. Brak materiałów z oddziałów i kół terenowych uniemożliwia dalsze prace zwišzane z wydawnictwem jubileuszowym. Włšczenie się do tego opracowania kolegów dysponujšcych przygotowaniem merytorycznym staje się nieodzowne. W trakcie dyskusji poruszona została sprawa obchodów 50-lecia Sekcji Poligrafów SIMP. W tej kwestii zebrani zgodnie podkreœlali, że doskonale zorganizowanš konferencję w Inowrocławiu ăPolski przemysł poligraficzny w perspektywie przystšpienia do UEÓ należy przyjšć jako rozpoczęcie uroczystoœci jubileuszowych; kolejny punkt obchodów stanowić mogš imprezy okolicznoœciowe w oddziałach Sekcji. Finał obchodów 50-lecia i okreœlenie kierunków na następne lata powinien się odbyć przy okazji Walnego Zjazdu, który przewidziany jest w listopadzie 2003 roku. Zgodnie z porzšdkiem zebrania, informację o sytuacji w Oddziale Gdańskim Sekcji przedstawił kol. Mirosław Chyła. Było to bardzo interesujšce wystšpienie. Korzystajšc z okazji zapoznał zebranych ze stanem zaawansowania prac w Pelplinie nad wydaniem Biblii Gutenberga. Promocja przewidziana jest w styczniu 2003 na Zamku Królewskim w Warszawie. W zwišzku z zainteresowaniem zagadnieniami rzeczoznawstwa w poligrafii, kol. Marek Kryczka zapoznał zebranych z procedurami zwišzanymi z otrzymaniem tytułu ăRzeczoznawca SIMPÓ. Ostatni punkt programu to wizyta uczestników posiedzenia w Drukarni Offsetowej Prasy Łódzkiej przy ul. Skorupki 17/19. Goœcinnoœć i profesjonalna informacja o Drukarni to wrażenia, jakie z satysfakcjš odnotowali uczestnicy spotkania. Termin następnego zebrania plenarnego okreœlony został na pierwszš połowę grudnia 2003 r.