Zebranie Zarzšdu Głównego Sekcji Poligrafów SIMP
6 gru 2016 14:42

W dniu 24 maja 2001 roku odbyło się w Warszawie, w siedzibie spółki Avargraf przy ul. Tanecznej 7A kolejne zebranie zarzšdu Sekcji Poligrafów Đ wspólnie z zarzšdem Oddziału Warszawskiego. Porzšdek zebrania: 1. Otwarcie i powitanie (prezes Kazimierz Stępniewski). 2. Informacja o firmie Avargraf (prezes Sławomir Kugaudo). 3. Zwiedzanie firmy Avargraf oraz pytania z tym zwišzane. 4. Wykład Đ informacja pt. ăStan wiedzy nt. dawnych ksišżekÓ (prof. dr hab. Edward Potkowski). 5. Informacja nt. aktualnej sytuacji w Oddziale Warszawskim naszej Sekcji (liczba kół, liczba członków, przygotowania do obchodów 50-lecia Đ prezes Marina Kirschke, Adam Cichocki). 6. Informacja nt. form pracy Komisji Rewizyjnej (Andrzej Kułakowski). 7. Uzupełnienie składu zarzšdu Sekcji (Kazimierz Stępniewski). 8. Sprawy różne i wniesione. W zebraniu uczestniczyły 24 osoby. Posiedzenie otworzył i powitał uczestników prezes Zarzšdu Głównego Sekcji Kazimierz Stępniewski, następnie zabrał głos gospodarz, szef firmy Avargraf Sławomir Kugaudo, przedstawiajšc firmę i zakres jej działalnoœci. Firma zajmuje się sprzedażš maszyn poligraficznych nowych i używanych. Obecnie w jej magazynach jest niewiele produktów do prezentacji; w wyniku kontraktów zawartych na kwietniowych targach POLIGRAFIA w Poznaniu maszyny sš już dostarczane i montowane w drukarniach. Okazuje się, iż po boomie ostatnich lat i pewnej stabilizacji w branży sš jednak drukarnie, które nadal inwestujš. To grupa liderów, słabe drukarnie padajš. Zdaniem prezesa Kugaudo rynek zostanie uporzšdkowany. W wyniku wypowiedzi gospodarza spotkania nie miało miejsca zwiedzanie zakładu. W kolejnym punkcie porzšdku dziennego wystšpił profesor Potkowski z wykładem o stanie wiedzy na temat dawnych ksišżek. Wykład był niewštpliwie bardzo interesujšcy, obejmował rozwój ksišżki od kodeksu (będšcego wynalazkiem Rzymian), który był poprzedzony zapisem na zwojach o różnym podłożu (skóra, pergamin, drewno i inne). Z kolei profesor scharakteryzował wynalazek druku powodujšcy gwałtowny rozwój ksišżki, poczštki druku w Polsce, jego rozwój. Wykład był uzupełniony ilustracjami, które otrzymali uczestnicy zebrania. Kolejnym tematem zebrania miała być informacja ze strony zarzšdu Oddziału Warszawskiego naszej Sekcji. Jednak Đ jak wynikało z wypowiedzi prezes Kirschke oraz A. Cichockiego Đ trwajš nadal kłopoty z uruchomieniem działalnoœci oddziału w stolicy. Polemika pomiędzy przedstawicielami zarzšdu w Warszawie i prezesem Zarzšdu Głównego Sekcji nie zmieniła sytuacji, poza nowymi terminami jej uzdrowienia. Wobec tego wystšpił z propozycjš wiceprezes Alfa-Print, wydawcy Poligrafiki, Apolinary Brodecki, wieloletni aktywista Sekcji Poligrafów, udzielenia pomocy zarzšdowi swym doœwiadczeniem, wsparty przez redakcję Poligrafiki. Z kolei nie przedstawiono informacji dotyczšcej form pracy Komisji Rewizyjnej na skutek nieobecnoœci referenta Andrzeja Kułakowskiego. W następnym punkcie prezes Stępniewski poinformował o koniecznoœci uzupełnienia składu Zarzšdu Głównego Sekcji o 2 osoby. Do Zarzšdu weszli koledzy Henryk Czech i Bogusław Pilarz. Następnie ustalone zostały termin i miejsce następnego spotkania, mianowicie 17 lub 18 wrzeœnia w Krakowie. Organizatorem ma być firma Eukalin. Ostatnio powstało koło naszej Sekcji zorganizowane przez młodzież studenckš. Przedstawiciel koła poinformował, że koło liczy 23 członków, działajš wspólnie z kołem papierników, zorganizowali wyjazd na targi w Poznaniu. W czerwcu planujš wyjazd do Akademii Druku w Heidelbergu. Występujšc na zakończenie spotkania prezes Stępniewski podziękował redakcji Poligrafiki za udostępnienie studentom bezpłatnych zeszytów czasopisma.

error: Kopiowanie zabronione!
cript>