Zmiany w Stowarzyszeniu Absolwentów IPPW
6 gru 2016 14:43

W poniedziałek 18 sierpnia br. w Instytucie Poligrafii w Warszawie przy ul. Konwiktorskiej spotkała się grupa absolwentów będšcych członkami Stowarzyszenia, aby w sposób spełniajšcy wymogi statutu dokonać wyboru władz Stowarzyszenia, przedyskutować i wprowadzić niezbędne poprawki do statutu. Wybrany został zarzšd w następujšcym składzie: prezes Đ Maria Kwiatkowska, wiceprezesi Đ Henryk Dudziak i Andrzej Gierkowski, członkowie zarzšdu Đ Grażyna Kolanowska i Wojciech Kossek. Ponadto powołano Komisję Rewizyjnš w składzie: Stefan Jakucewicz, Tadeusz Rożalski, Jacek Tyczyński oraz Sšd Koleżeński w składzie: Iwonna Stefańska, Grzegorz Wiœniewski, Piotr Dzierżyński. Wniosek o rejestrację trafił do Krajowego Rejestru Sšdowego 26 sierpnia. Statutowym celem Stowarzyszenia jest integracja œrodowiska absolwentów, służenie pomocš w rozwišzywaniu istotnych problemów merytorycznych z zakresu wiedzy poligraficznej, ekonomii i przepisów prawa dotyczšcych tej branży, nawišzanie i utrzymywanie współpracy z podobnymi organizacjami krajowymi i zagranicznymi, wspomaganie szkolnictwa branżowego. Pierwszym z zadań nie w pełni jeszcze zarejestrowanego Stowarzyszenia jest organizacja balu Đ zjazdu absolwentów z okazji przypadajšcego w tym roku 35-lecia powołania studiów poligraficznych na Politechnice Warszawskiej. Zjazd odbędzie się w Warszawie 25 paŸdziernika br. (patrz s. 28). Informacje na temat Zjazdu Đ balu oraz rozpoczynajšcego Đ wznawiajšcego swš działalnoœć Stowarzyszenia można znaleŸć na stronie internetowej http://ip.gik.pw.edu.pl. Opracowano na podstawie informacji Stowarzyszenia Absolwentów IPPW