Zużywanie się płyt w offsecie zwojowym
6 gru 2016 14:42

W jednej z drukarń offsetowych stwierdzono przedwczesne zużywanie się płyt na maszynach zwojowych. Aby stwierdzić przyczynę tego zjawiska, zwrócono się do instytutu Fogra z proœbš o dokonanie odpowiednich badań. Aczkolwiek sprawa dotyczy maszyn zwojowych, to badania i ich wyniki mogš być interesujšce także dla drukarń z maszynami arkuszowymi. Przy drukowaniu ksišżek telefonicznych wykonywano nakłady ponad 560 tys. egz. bez istotnego obniżenia jakoœci. Wypalone płyty drukowe wykazywały bardzo dobrš wytrzymałoœć. Przy zastosowaniu papieru do ksišżek telefonicznych o gramaturze 37 g/m2 stwierdzono odkładanie się na obcišgach zanieczyszczeń. Po wydrukowaniu nakładu 320 tys. egz. stwierdzono takie obniżenie jakoœci, jakiego nie można już było zaakceptować. Wystšpiło to szczególnie w miejscach z podkładem w postaci rastrowanej powierzchni. Trzeba było wykonać nowe płyty. Instytut Fogra miał za zadanie stwierdzenie przyczyn tego zjawiska. Przeprowadzono następujšce badania: oględziny obcišgu i badanie płynu nawilżajšcego, następnie badanie mokrego pyłu oraz zdjęcia za pomocš rastrowego mikroskopu elektronowego. Przy ocenie wizualnej stwierdzono, że obcišg na całej szerokoœci jest pokryty białš warstwš. Badanie płynu nawilżajšcego wykazało: zawartoœć alkoholu Đ 8,0%, zawartoœć koncentratu Đ 1,9% oraz wartoœć pH Đ 5,1. Wartoœci te mieœciły się w dopuszczalnym zakresie i nie mogły spowodować przedwczesnego zużycia płyt. Aby wypowiedzieć się na temat zachowania się papieru, przeprowadzono w odpowiednim urzšdzeniu badania pyłu na mokro. Przy tej metodzie symulowane jest przenoszenie luŸnych lub luŸno zwišzanych włókien w powišzaniu z płynem nawilżajšcym. Wynik badania: na laboratoryjnych filtrach stwierdzono tylko niewielkš iloœć włókien papieru, a więc skłonnoœć papieru do pylenia uznano za niewielkš. Za pomocš zdjęć z mikroskopu elektronowego stwierdzono, że chodzi o czšstki włókien papieru. Przy 1000-krotnym powiększeniu stały się widoczne krótkie, gładkie czšstki złamanych włókien. Przy bliższych oględzinach okazało się, że czšstki te sš szczególnie małe. Wyglšd tych czšstek, cieńszych od ludzkiego włosa, wskazywał na to, że sš to włókna z wysokš zawartoœciš żywicy. W czasie drukowania czšstki te mogš się oddzielać od papieru pod wpływem nacisku oraz wilgoci i przywierać do obcišgu. Tak utworzona warstwa może być usunięta tylko przez pracochłonne i staranne czyszczenie. Wniosek: przy zastosowaniu papieru do ksišżek telefonicznych doszło do przedwczesnego zużycia płyt drukowych w wyniku odkładania się czšstek papieru na obcišgach. Badania wykazały więc jednoznacznie, że przyczynš powstałych problemów jest niewłaœciwa jakoœć papieru. Papiernia musiała wypłacić odszkodowanie za obniżenie jakoœci druku, postoje maszyny i straty materiałowe. Na podstawie ăDruck-Medien-MagazinÓ nr 12/2002 opracował ZZ

error: Kopiowanie zabronione!
cript>