Zwišzek Wydawców i Poligrafów
6 gru 2016 14:42

Wydawcy i poligrafowie ăod zawszeÓ sš zwišzani ze sobš tak œciœle, że niejednokrotnie mówi się wręcz o branży wydawniczo-poligraficznej. Organizacje integrujšce to œrodowisko to przede wszystkim Polska Izba Ksišżki, Polska Izba Druku, Izba Wydawców Prasy. Przy okazji wielu spraw istotnych dla całej branży występujš one wspólnie (tak było np. w sprawie podatku VAT nałożonego w ubiegłym roku na sprzedaż prasy i usługi poligraficzne). Brak było jednak organizacji zrzeszajšcej pod jednym szyldem zarówno wydawców, jak i poligrafów, połšczonych przecież Đ jak już wspomniano Đ wspólnotš interesów. Okazuje się, że taka organizacja istnieje, choć chyba nie wszyscy zainteresowani wiedzš o jej istnieniu (my również dowiedzieliœmy się o tym przypadkiem). Dwa lata temu powstał Polski Zwišzek Pracodawców Prywatnych Wydawnictw i Poligrafii. Działa on w ramach Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych, zrzeszajšcej 18 zwišzków branżowych i 13 regionalnych, której przewodniczy Henryka Bochniarz. Oprócz zwišzku wydawców i poligrafów w skład PKPP wchodzi również pokrewny Zwišzek Pracodawców Prywatnych Mediów i Reklamy. Siedziba Zwišzku i całej Konfederacji mieœci się przy ul. Klonowej 6 w Warszawie. W listopadzie 2001 r. wybrano nowy zarzšd Polskiego Zwišzku Pracodawców Prywatnych Wydawnictw i Poligrafii. Prezesem został Sławomir Górzyński, z wykształcenia historyk, współwłaœciciel i redaktor naczelny Wydawnictwa DiG, którego zapytaliœmy o cele zwišzku i kluczowe dla jego działalnoœci sprawy. Nowy zarzšd oznacza też nowe cele Đ mówi prezes Górzyński. Đ Zwišzek powstał, ponieważ niezwykle ważne jest zawišzanie porozumienia pomiędzy wydawcami i poligrafami, ważniejsze niż porozumienie wydawców z księgarzami Đ te dwie branże skupia Polska Izba Ksišżki. Księgarz dostaje jednak już gotowy produkt współpracy pomiędzy wydawnictwem a drukarniš, podczas kiedy brak porozumienia na linii wydawca-drukarz może oznaczać, że ten ostateczny produkt będzie po prostu zły. Polska Izba Druku i Polska Izba Ksišżki nie uwzględniajš w dostatecznym stopniu tych zagadnień. Współpraca jest potrzebna, nawet jeœli w niektórych sprawach sš przeciwstawne stanowiska. Poza tym wydawcy też już w pewnym sensie stali się poligrafami Đ wszystkie liczšce się wydawnictwa majš dział przygotowania do druku. W nowej rzeczywistoœci technicznej i gospodarczej konieczne jest stworzenie silnej reprezentacji branżowej. Niezwykle istotny jest fakt, że Zwišzek może występować ustawowo jako strona w trójstronnych negocjacjach z rzšdem i zwišzkami zawodowymi; może oficjalnie występować do Sejmu i ministerstw i wystšpienia te nie mogš pozostać bez odpowiedzi. Izby gospodarcze nie majš takich uprawnień. A spraw, które wymagajš załatwienia, jest sporo Đ podkreœla Sławomir Górzyński. Đ Obecnie np. problemem jest ustawowe naliczanie odsetek w przypadku przedłużenia terminu płatnoœci, tj. zapłaty po upływie 30 dni. Zwyczajowo terminy te w naszej branży były wydłużane nawet do 150 dni, a ich skrócenie może przysporzyć wielu kłopotów, zwłaszcza mniejszym firmom. Zarzšd Zwišzku prowadzi też rozmowy z firmami kurierskimi, aby zapewnić korzystne warunki dostarczania przesyłek na podobnych zasadach, jak ustaliła to Polska Izba Ksišżki z firmš Stolica. Oznaczałoby to błyskawiczne dotarcie z ksišżkami z drukarni bezpoœrednio do sieci księgarń i hurtowni po minimalnych kosztach; teraz drukarnia jest w stanie wysłać paczki najwyżej do 2-3 odbiorców końcowych. Już udało się wynegocjować 25% zniżki dla członków Zwišzku uczestniczšcych w charakterze wystawców w Międzynarodowych Targach Ksišżki, które będš się odbywać w dniach 15-19 maja w Pałacu Kultury i Nauki. Oddzielny problem Đ zdaniem prezesa PZPPWiP Đ stanowiš nowe technologie, do których w wielu przypadkach zakłady poligraficzne nie sš jeszcze właœciwie przygotowane, zwłaszcza jeœli chodzi o druk ksišżek naukowych, o niskich nakładach i trudnym składzie. Dlatego zaprasza do współdziałania w ramach Zwišzku poligrafów, których w tej organizacji jest mało. Zwišzek liczy obecnie ok. 20 członków; należš do niego m.in. takie wydawnictwa, jak WAiF, Wiedza i Praktyka, Kurtiak i Ley, DiG, a z firm poligraficznych m.in. Wolff Trading. Przed nami trudny rok i wiele wyzwań. Im będzie nas więcej, tym łatwiej stawimy im czoła Đ deklaruje Sławomir Górzyński.

error: Kopiowanie zabronione!
cript>