Mechanizacja pakowania

Stefan Jakowski, Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Opakowań

Maszyny pakujące są bardzo zróżnicowane pod względem rozwiązań technicznych, energochłonności oraz sposobów działania. Liczba różnych rodzajów maszyn pakujących wzrasta obecnie, co świadczy o rozwoju ich stosowania. Maszyny pakujące dostosowane są do wymagań użytkowników.
Sądzić można, że w najbliższych latach wzrastać będzie krajowa produkcja maszyn pakujących, a także ich jakość i eksport.
Ma to bardzo istotne znaczenie ze względu na wzrastającą ilość i jakość pakowanych produktów.

Maszyny pakujące to urządzenia stosowane do zmechanizowanego pakowania różnych produktów w różne opakowania. Duża różnorodność pakowanych produktów i rodzajów stosowanych opakowań powoduje konieczność stosowania różnych maszyn pakujących. Maszyny te są bardzo zróżnicowane pod względem rozwiązań technicznych, a także wydajności, energochłonności oraz sposobów działania. Podzielić można je na następujące grupy przeznaczone do pakowania produktów spożywczych [1]:
n     maszyny do napełniania opakowań płynami i produktami półpłynnymi,
n     maszyny do napełniania i zamykania puszek do napojów,
n     maszyny do napełniania i zamykania produktów półpłynnych i półstałych w puszki,
n     maszyny do napełniania i zamykania tub,
n     maszyny do napełniania i zamykania gotowych kubków lub tacek,
n     wielofunkcyjne maszyny do formowania, napełniania i zamykania kubków, tacek i pojemników,
n     maszyny do pakowania produktów ciekłych,
n     maszyny do pakowania produktów stałych i sypkich,
n     maszyny do pakowania zbiorczego w pudła tekturowe,
n     maszyny do pakowania w gotowe torby i worki,
n     maszyny do owijania produktów formowanych w opakowaniu,
n     maszyny do owijania produktów poprzednio uformowanych i opakowań zbiorczych,
n     maszyny do bezpośredniego pakowania w folie termokurczliwe i rozciągliwe,
n     maszyny i urządzenia do grupowania opakowań i pakowania zbiorczego w folie termokurczliwe,
n     maszyny do pakowania w torebki z folii i laminatów giętkich,
n     maszyny do pakowania produktów sypkich, półpłynnych i płynów oraz
n     maszyny do pakowania produktów sypkich, płynnych lub uformowanych.
Liczba różnych rodzajów maszyn pakujących obecnie wzrasta, co świadczy o rozwoju ich stosowania.
Coraz większego znaczenia nabierają obecnie zmieniające się wymagania użytkowników maszyn pakujących. Spowodowane jest to postępem technicznym w wielu przemysłach pakujących swoje wyroby, jak też nowymi wymaganiami logistycznymi, marketingowymi, higieniczno-sanitarnymi oraz przepisami dotyczącymi kontroli ilości pakowanych wyrobów.
Sposób pakowania produktów decyduje często o zachowaniu ich jakości oraz ograniczeniu szkód towarowych w transporcie. Zależy on w dużym stopniu od rodzaju i jakości maszyn pakujących. Mechanizacja procesów pakowania, tj. napełniania i zamykania napełnionych opakowań powoduje wzrost wydajności tych maszyn pakujących i zmniejsza prawdopodobieństwo zanieczyszczenia lub skażenia zapakowanych produktów.
Coraz większe znaczenie ma wydajność maszyn pakujących, z czym związane są różne korzyści ekonomiczne.
Maszyny pakujące powinny umożliwiać stosowanie różnych materiałów opakowaniowych oraz różnych, zmieniających się często, pojemności opakowań.
Wymagania odnoszące się do nowoczesnych maszyn pakujących dotyczą głównie:
n     wydajności,
n     dokładności zapakowania produktów,
n     odporności maszyn na uszkodzenia,
n     kosztów maszyn oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.

Każda przerwa w procesie pakowania spowodowana usterką techniczną maszyny powoduje zatrzymanie całego procesu produkcyjnego. Bardzo duże znaczenie ma precyzja działania maszyn pakujących, np. dokładność i jakość rozmieszczenia pakowanych produktów oraz zamykania napełnionych opakowań.
Maszyny pakujące dostosowywane są do wymagań użytkowników. Ma to obecnie coraz większe znaczenie ze względu na zwiększające się wymagania nabywców pakowanych produktów, a czasem także z uwagi na wprowadzanie nowych systemów pakowania. Maszyny pakujące powinny umożliwiać szybkie dostosowanie ich do zmieniających się warunków użytkowania, np. zmian stosowanych materiałów opakowaniowych, zmian konstrukcji lub wymiarów opakowań, ich pojemności, kształtu lub sposobu zamykania. W ostatnim okresie nastąpiły różne zmiany w konstrukcji wielu maszyn pakujących, np. zwiększające ich wydajność lub sposób zamykania opakowań.
O wzroście znaczenia maszyn pakujących oraz rozwoju ich produkcji świadczy obecnie m.in. liczba wystawców na poznańskich targach TAROPAK.
Sądzić można, że w najbliższych latach wzrastać będzie krajowa produkcja maszyn pakujących, a także ich jakość i eksport. Ma to bardzo istotne znaczenie ze względu na wzrastającą ilość i jakość pakowanych produktów.     n

LITERATURA
[1]     Raczko W. P.: Systemy pakowania żywności. Rozdział Nr 7 w książce „Opakowania żywności” Czeladź1998.
[2]     Jakowski S.: Maszyny pakujące na poznańskich targach TAROPAK 2008. Opakowanie Nr 1/2009.