Regulamin

ZASADY KORZYSTANIA Z USŁUGI „NEWSLETTER”
REGULAMIN

 1. Regulamin określa zasady korzystania z usługi „Newsletter”.
 2. Akceptując Regulamin oraz potwierdzając chęć otrzymywania Newslettera poprzez przyciśnięcie linku w powitalnej wiadomości elektronicznej Usługobiorca zawiera umowę z Usługodawcą o dostarczanie wiadomości elektronicznych zgodnie z niniejszym Regulaminem.
 3. Usługa „Newsletter” udostępniana jest przez Alfa-Print Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej 14a, 00-050 Warszawa, KRS 0000081016, REGON 016120329, NIP 5272256420 zwaną dalej „Usługodawcą”.

Dane kontaktowe:

1)  adres pocztowy:

Alfa-Print Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej 14a, 00-050 Warszawa.

2) adres poczty elektronicznej: poligrafika@poligrafika.pl

 1. W ramach usługi wysyłana jest przez Usługodawcę, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na podany przez Usługobiorcę adres poczty elektronicznej informacja w formie wiadomości Usługa świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.
 2. Wiadomość elektroniczna zawiera informacje na temat rynku poligraficznego. 
 3. Wiadomość elektroniczna wysyłana jest nie rzadziej niż co 14 dni.
 4. Każda wiadomość elektroniczna zawiera:

1) informację o Alfa-Print Sp. z o.o. jako nadawcy Newslettera,

2) informację o sposobie rezygnacji z usługi „Newsletter” lub zmianie adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) Usługobiorcy, na który wysyłany jest Newsletter.  

 1. Korzystanie z usługi możliwe jest za pośrednictwem urządzenia z dostępem do sieci internetowej i poczty elektronicznej.
 2. Zamówienie usługi „Newsletter” następuje poprzez dokonanie przez Usługobiorcę następujących czynności rejestracyjnych na stronie internetowej poligrafika.pl

1) podanie adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) w formularzu zamieszczonym na stronie internetowej,

2) zaakceptowanie Regulaminu,

3) naciśnięcie (kliknięcie) na przycisk „Zapisz się!”,

4) naciśnięcie (kliknięcie) linku potwierdzającego zawarcie umowy zamieszczonego w przesłanej przez Usługodawcę wiadomości elektronicznej.

 1. Naciśnięcie (kliknięcie) linku potwierdzającego zawarcie umowy powoduje dodanie adresu poczty elektronicznej Usługobiorcy (adresu e-mail) do listy wysyłkowej.
 2. Podanie w formularzu rejestracyjnym adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) Usługobiorcy jest niezbędne do świadczenia usługi.
 3. Administratorem danych osobowych Usługobiorców przekazanych w związku z korzystaniem z usługi jest Alfa-Print Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej 14a, 00-050 Warszawa.
 4. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych:
  • podstawą przetwarzania danych osobowych w usłudze „Newsletter” jest umowa. Przetwarzanie danych jest niezbędne z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Alfa Print z o.o. i podmioty z nią współpracujące
  • celem przetwarzania jest wykonywanie umowy, czyli dostarczanie najświeższych wiadomości
  • przetwarzane dane osobowe: adres e-mail, nr IP
  • dane przetwarzane są do czasu przedawnienia roszczeń
  • Usługobiorca ma prawo do: a) żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych; b) cofnięcia zgody w dowolnym momencie; c) wniesienia skargi do organu nadzorczego
  • dane są przechowywane przez Home.pl, który jest odbiorcą danych
  • podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zawarcia i wykonywania umowy. Jeśli dane osobowe nie zostaną podane, umowa nie może zostać zawarta i wykonywana
  • Usługobiorca ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania
  • Usługobiorca ma prawo do uzyskania informacji, czy i w jakim zakresie są przetwarzane jego dane osobowe, a także informacji o celu i zakresie przetwarzania jego danych osobowych
  • Usługobiorca może w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, zmienić wskazany uprzednio adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który wysyłany jest Newsletter lub zrezygnować z usługi „Newsletter”, klikając na link umieszczony w stopce każdej wiadomości elektronicznej.
 1. Zakazuje się Usługobiorcy dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 2. Rozwiązanie umowy następuje poprzez naciśnięcie (kliknięcie) linku „Wypisz się” znajdującego się w wiadomości elektronicznej.
 3. Reklamacje dotyczące usługi „Newsletter” można składać:

1) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: poligrafika@poligrafika.pl

2) telefonicznie, dzwoniąc na numer 22 828-14-00 czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00 (opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta dzwoniący)

 1. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać: opis sprawy, której dotyczy reklamacja, adres poczty elektronicznej (adres e-mail) podany podczas rejestracji dotyczącej usługi oraz adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację. Rozpatrzenie reklamacji oraz udzielnie odpowiedzi o sposobie jej rozpatrzenia nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Usługobiorca zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.
 2. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie podanym wraz z informacją o jego zmianie, nie wcześniej jednak niż po upływie 14 dni kalendarzowych od momentu poinformowania o zmianach Regulaminu, z tym zastrzeżeniem, że zmieniony Regulamin będzie wiązać Usługobiorcę, o ile w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o jego zmianie nie oświadczy on o rezygnacji z usługi „Newsletter” w przypadku braku akceptacji nowej treści Regulaminu.
 3. Regulamin dostępny jest nieodpłatnie w siedzibie spółki: Alfa-Print Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, przy ul. Świętokrzyskiej 14a, 00-050 Warszawa.
 4. Regulamin wchodzi w życie dnia 25 maja 2018 roku.